คนจบปริญญายังว่างงานมากสุด เดือนก.ย.ทะลุ 1.45แสนคน

วันที่ 08 ต.ค. 2561 เวลา 07:17 น.
คนจบปริญญายังว่างงานมากสุด เดือนก.ย.ทะลุ 1.45แสนคน
ยอดว่างงานเดือน ก.ย. จำนวน 3.73 แสนคน ลดลงเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่จบปริญญายังครองแชมป์เตะฝุ่นสูงสุด 1.45 แสนคน

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) แจ้งว่า ภาวะการว่างงานของประชาชนประจำเดือน ก.ย. 2561 พบว่าจำนวนคนว่างงานอยู่ที่ 3.73 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานที่ 1% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณ 7 หมื่นคน โดยกลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุดยังคงเป็นกลุ่มคนที่เรียนจบในระดับอุดมศึกษาที่มีจำนวนถึง 1.45 แสนคน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 9.7 หมื่นคน และมัธยมปลาย ประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ตามลำดับ

ทั้งนี้ เมื่อแบ่งเป็นตามอายุจะพบว่ากลุ่มวัยเยาวชน หรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงานถึง 5.1% ซึ่งปกติในกลุ่มนี้จะมีอัตราการว่างงานที่สูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่าทั้งสองกลุ่มมีอัตราการว่างงานที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยเยาวชนที่ว่างงานลดลงจาก 5.9% เหลือ 5.1% ขณะที่วัยผู้ใหญ่ลดลงจาก 0.6% เหลือ 0.5% และส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่มีอัตราการว่างงานมากกว่าผู้หญิง ซึ่งผู้ชายมีอัตราการว่างงานที่ 1% ส่วนผู้หญิง 0.9%

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาประสบการณ์การทำงานของคนว่างงานทั้งหมด พบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 1.78 แสนคน คิดเป็น 47.7% ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 1.95 แสนคน หรือคิดเป็น 52.3% โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 1.78 แสนคน ประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 8.2 หมื่นคน และภาคการผลิต 9.6 หมื่นคน ขณะที่ผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 1.7 หมื่นคน

สำหรับคนว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนที่มีจำนวน 1.78 แสนคน เป็นคนที่จบการศึกษาอยู่ประมาณ 9.6 หมื่นคนในจำนวนนี้เป็นคนที่เรียนจบสายวิชาการ 6.8 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 1.7 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 1.1 หมื่นคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลาย 3.9 หมื่นคน ระดับมัธยมต้น 2.4 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.5 หมื่นคน