"บิ๊กตู่" ขอผู้ส่งออกร่วมดูแลภาคเกษตร

วันที่ 24 ส.ค. 2561 เวลา 11:05 น.
"บิ๊กตู่" ขอผู้ส่งออกร่วมดูแลภาคเกษตร
นายกรัฐมนตรี ขอ ผู้ส่งออกร่วมดูแลภาคเกษตร ทั้งการพัฒนาศักยภาพ-กระจายรายได้

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award:PM Award 2018) เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2561  ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า การส่งออกเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมภาคการค้าของไทยจึงมีนโยบายหลักที่มุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวของการค้า ระหว่างประเทศซึ่งบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีรวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผลักดันให้เป็นที่ยอมรับโดยเน้นใช้นวัตกรรมในการออกแบบและผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของบริการที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการค้าและบริการของไทยโดยคงเอกลักษณ์แบบไทยอันโดดเด่นเมื่อภาคการส่งออกและภาคเข้มแข็งก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคส่วนอื่นได้ภายใต้พลังประชารัฐทำให้เศรษฐกิจฐานรากและประชาชนอยู่ดีกินดีเป็นลำดับ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกอบที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของการส่งออก ให้ความคัญกับการดูแลภาคเกษตรที่เป็นห่วงโซ่ของธุรกิจ ทั้งการช่วยพัฒนาศักยภาพและกระจายรายได้

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าทั้งในและระหว่างประเทศให้มีความก้าวหน้า โดยให้ความช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนประกอบการไทยทั้งภาคส่งออกและผู้ประกอบรายย่อยอย่างต่อเนื่องเช่นการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (New Economy Academy) เพื่อส่งเสริมกลับการสามารถประกอบธุรกิจและทำการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความรู้ในเรื่องการค้าออนไลน์ เช่นเว็บไซต์ Kongdeetourthai.com(ของดีทั่วไทย) และ thaitrade.com และยังร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรฉันนำ อย่า Alibaba,Tmall, Amazon และ eBay เพื่อสร้างการรวมกลุ่มและขยายช่องทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยในตลาดต่างประเทศ ให้การสนับสนุนการให้เติบโตมากขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของอาเซียน

เพิ่มการสร้างรายได้จากภาคบริการให้มากขึ้นตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนจึงมีการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับธุรกิจบริการนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการขับเคลื่อน Creative&Culture Evonomy โดยการดึงศักยภาพของท้องถิ่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแลขนบธรรมเนียมประเพณีมาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลราคาเพิ่มให้สินค้าและบริการผ่านการสร้างเรื่องราวสิ้นท่าสั่งและยกระดับศักยภาพของตน

รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า ความสำเร็จของภาคการส่งออกไทย ปี 2559 โดยมูลค่าการส่งออกในปี 2559 เพิ่มขึ้น 0.5% ปี 2560 มีมูลค่า 236,635 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 9.86% และหมดแล้วค่าการส่งออกเดือนแรกของปี 2561 มีหมดแล้วค่าการส่งออก 125,812 ล้านดอลลาร์ขยายตัว 10.95% ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ของทั้งปี 2561

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า สำหรับรางวัล PM Award เป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายความภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จของผู้ประกอบการที่พัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลมีขั้นตอนดำเนินการอย่างรอบคอบ มีคณะกรรมการและอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชนเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อม โดยมีรางวัล7ประเภท ได้แก่ รางวัลประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม รางวัลสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม และรางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม

น.ส.ชุติมา กล่าวว่า ในปีนี้ประกอบธุรกิจที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 35 รางวัลจาก 32 บริษัทรางวัลนี้ถือเป็นความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการส่งออกทั้งสินค้าและบริการประเภทต่างๆซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นให้ผู้ได้รับรางวัลพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมถึงทำให้ผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้ส่งออกไทยซึ่งจากการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2535 ถึง 2561 ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 27 ธุรกิจส่งออกไทยที่ได้รับรางวัลแล้ว 600 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต