เปิด 5 เมกะเทรนด์ เปลี่ยนแปลงโลก-ธุรกิจ

  • วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 05:48 น.

เปิด 5 เมกะเทรนด์ เปลี่ยนแปลงโลก-ธุรกิจ

โดย...จะเรียม สำรวจ

เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบันได้ส่งผล กระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ สังคม และวัฒนธรรมพอสมควร เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายหลังจากทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าว ทำให้กลุ่มบริษัท ซีดีจี มองเห็น 5 เมกะเทรนด์ ที่จะเข้ามามีผลต่อการเปลี่ยน แปลงของโลกและธุรกิจดังนี้ 1.The Future of Smart การที่ระบบสั่งการอัตโนมัติ หรือระบบเอไอ เข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีความสามารถมากกว่าหรือเท่ากับศักยภาพของมนุษย์ จนสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตอันใกล้

เทรนด์ที่ 2 Behavioral Revolution การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ในปัจจุบันมีการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ เพื่อนำมาปรับใช้ในการให้บริการได้ตรงตามความต้องการของบุคคลในแบบเรียลไทม์

เทรนด์ที่ 3 Empowered Citizen ประชาชนมีบทบาทสำคัญ ต้องกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมและประชาชน ทันสมัย (Smart Citizen) 4.Urban World เมืองเล็กๆ จะได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลบนสาธารณูปโภคอัจฉริยะ และเทรนด์ที่ 5 Resourceful Planet การใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีอย่างไอโอทีและแมชีน เลิร์นนิ่ง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ซีดีจี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือเป็นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จะต้องเผชิญพร้อมปรับตัว เพื่อให้สอดรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องเร่งปรับตัว ด้วยการเดินหน้านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อขับเคลื่อนและสร้างศักยภาพของประเทศให้สามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้

สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในทศวรรษที่ 6 นี้ ซีดีจียังคงตอกย้ำการเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ด้วยการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆผ่าน 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 1.เพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge) และสมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรในองค์กรให้พร้อม 2.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ (Innovative Technology) มาประยุกต์ใช้เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริง 3.นำเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ (Connect) 4.ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ (Partnership) ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 5.ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)

ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายหลักที่ซีดีจีจะมุ่งเน้นเข้าไปทำการตลาดนั้น ยังคงเน้นไปที่หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มลูกค้าดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ให้กับซีดีจี คิดเป็นอัตราส่วนสูงถึง 90%

ขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงาน เพื่อเข้าไปพัฒนาเทคโนโลยีให้ โดยสิ้นปี 2561 คาดว่า จะมีรายได้เติบโต 10% จากปี 2560 ที่มีรายได้  5,000 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ