ค่าย "เพาเวอร์กรีน" ปีที่ 13 เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

Sponsored Content
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 เวลา 16:26 น.
ค่าย "เพาเวอร์กรีน" ปีที่ 13 เปิดรับนักเรียนมัธยมปลายใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 

ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม "เพาเวอร์กรีน" ปีที่ 13 โดย บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วในหัวข้อ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์" โดยเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 สายวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 70 คน เข้าร่วมค่ายฯ ระหว่างวันที่ 18 – 25 ตุลาคม 2561 ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งนอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงทฤษฎีแล้ว ยังจะได้ลงมือสร้างสรรค์ผลงานที่ผสมผสานระหว่างทักษะทางด้านศิลปะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการหลากหลายธุรกิจที่สร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่างสร้างสรรค์ และเดินทางไปเรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนไปพร้อมๆ กับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์และผลิตผลท้องถิ่นจากชุมชนต้นแบบ ณ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บ้านปูฯ เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า พลังความรู้คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ค่ายเพาเวอร์กรีนเน้นพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ โดยนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากค่ายฯ ไปต่อยอดและปรับใช้ได้จริงสอดคล้องกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในปีนี้เราเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับความมั่นคงของรากฐานทรัพยากรในประเทศ โดยแนวคิดของกิจกรรมมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการนำไปใช้ประโยชน์ เราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการปลูกฝังและส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิม อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างสังคมที่มีความสมดุลและมีความยั่งยืน"

ภายใต้แนวคิดของค่ายเพาเวอร์กรีน "วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - เรียนรู้สู่การปฏิบัติ" กิจกรรมที่เยาวชนทั้ง 70 คน จะได้เรียนรู้เริ่มตั้งแต่หลักสูตรในห้องเรียนจากทีมคณาจารย์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับความสำคัญ การอนุรักษ์ และการสร้างมูลค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อให้เข้าใจบทเรียนอย่างถ่องแท้ จากนั้นเยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือศิลปะผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เวิร์คช็อปวาดภาพและถ่ายภาพ โดย คุณโดม ประทุมทอง นักธรรมชาติวิทยา นักเขียนและช่างภาพด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินทางไปทัศนศึกษา เพื่อเรียนรู้การใช้ทรัพยากรทางชีวภาพในเชิงพาณิชย์กับเจ้าของกิจการในพื้นที่ ตลอดจนเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์แบบเจาะลึกกับชาวสวน ณ ตลาดสุขใจ และโรงเรียนชาวสวนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นเดินทางต่อไปยังป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนที่นำความหลากหลายทางชีวภาพไปต่อยอดสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงท้ายของค่ายฯ เยาวชนจะได้ลุ้นชิงทุนการศึกษารวมกว่า 30,000 บาท จากการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งโอกาสไปทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ

สำหรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.powergreencamp.com และส่งใบสมัครเรียงความด้วยลายมือตนเอง ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือ ส่งคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที ในหัวข้อดังกล่าว พร้อมเอกสารอื่น ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 ดูรายละเอียดเกณฑ์การสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ของ ค่าย "เพาเวอร์กรีน" รุ่นที่ 13 ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/powergreencamp หรือโทร. 0 2441 5000 ต่อ 2112