เร่งกฟภ.ลงทุนระบบไฟฟ้า

วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 08:30 น.
เร่งกฟภ.ลงทุนระบบไฟฟ้า
จี้ กฟภ.เร่งเดินหน้าโครงการพัฒนาไฟฟ้าภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 หลังล่าช้ามาก ด้านแผน 12 ลงทุนอีกแสนล้าน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อไม่นานมานี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินการปรับปรุงกรอบวงเงินลงทุนของแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ประกอบด้วยการดำเนินงาน 12 โครงการ 2 แผนงาน โดยมีวงเงิน ลดลง 74 ล้านบาท จากเดิม 100,017.68 ล้านบาท เหลือ 99,943.68 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ครม.ได้สั่งการให้ กฟภ.รับความเห็นหลายหน่วยงานไปดำเนินการ โดยเฉพาะของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงบประมาณ ที่เห็นว่าให้ กฟภ.เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบ ไฟฟ้าฯ ซึ่งปรับแผนการลงทุนแล้ว การคำนึงถึงผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงการลงทุน การเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมกับชุมชนในพื้นที่

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ครม.ให้กระทรวงมหาดไทยกำกับให้ กฟภ.เร่งพิจารณาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะโครงการที่มีวงเงินลงทุนสูง เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนติดตาม ประเมินผล แล้วรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงพลังงานและ สศช.อย่างต่อเนื่อง

"การทำแผนพัฒนาระบบไฟฟ้าของ กฟภ.ในระยะต่อไป ครม.สั่งให้กระทรวงมหาดไทย โดย กฟภ. บูรณาการรวมแผนระบบไฟฟ้าดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพลังงานในภาพรวมของประเทศ (แผนพีดีพี) และเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาในคราวเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีประสิทธิภาพ ต้นทุนการผลิตที่ เหมาะสม" แหล่งข่าวเปิดเผย

ทั้งนี้ สศช. ให้ความเห็นว่า กฟภ. ควรดำเนินการผูกพันสัญญาโครงการลงทุนตามแผนให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 และรายงานผลให้ สศช.พิจารณาเนื่องจากการดำเนินการได้ล่าช้าจากแผนเดิมค่อนข้างมาก และเพื่อเป็นการลดผลกระทบของต้นทุนโครงการที่จะเพิ่มขึ้นจากความล่าช้าด้วย

นอกจากนี้แผนพัฒนาระบบไฟฟ้า ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 (ปี 2560-64) ที่ กฟภ.เสนอมายัง สศช.แล้ว ที่จะมีการดำเนินการทั้งสิ้น 9 โครงการ 4 แผนงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น 118,678 ล้านบาท ขอให้บรรจุโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ คือเกาะปันหยี จ.พังงา วงเงินรวม 221 ล้านบาท เข้าไปด้วย ซึ่งจะทำให้ต้องมีการดำเนินการ 10 โครงการ 4 แผนงานเงินลงทุนรวม 118,899 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สศช. ยังเห็นว่า กฟภ. ควรให้ความสำคัญกับการเตรียมการ ควบคุมการดำเนินโครงการ ในการนำเสนอโครงการก็ต้องมีความชัดเจน เตรียมความพร้อมเรื่องพื้นที่ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอเข้าใช้พื้นที่ การคัดเลือกพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ โดยเฉพาะโครงการด้านพลังงานทดแทนนั้นต้องรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้า ซึ่งทำให้ต้นทุนโครงการเพิ่มขึ้น