อพท.ผุดคู่มือท่องเที่ยวเชิงนิเวศฉบับแรกของเอเซีย

วันที่ 01 มิ.ย. 2561 เวลา 19:23 น.
อพท.ผุดคู่มือท่องเที่ยวเชิงนิเวศฉบับแรกของเอเซีย
อพท. ร่วมมือ AEN พัฒนามาตรฐานฉบับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฉบับแรกของทวีปเอเชีย 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 61 พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และนายมาซารุ ทาคายามะ ประธานสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศ หรือ The Trade Association  of Asia Ecotourism Network (AEN) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อพัฒนากิจกรรม และให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ทักษะ องค์ความรู้ ขบวนการการทำงาน และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย ณ สำนักงานใหญ่ อพท. อาคารทิปโก้  กรุงเทพฯ

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สมาคมการค้าการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศ หรือ The Trade Association  of Asia Ecotourism Network (AEN) พัฒนากิจกรรมและให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทย รวมถึงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ทักษะ องค์ความรู้ ขบวนการการทำงาน ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง  โดยสร้างเป็นเกณฑ์มาตรฐานเพื่อนำไปใช้พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชีย

“ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้จะก่อให้เกิดคู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฉบับแรกของเอเชีย และเป็นมาตรฐานที่ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ต้นเป็นครั้งแรก รวมถึงจะมีการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรืออีโคทัวร์ ในประเทศไทยร่วมกัน”

ทั้งนี้ อพท. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพัฒนาสินค้าและบริการ หรือซัพพลาย จึงต้องมีการเตรียมพร้อมทั้ง สินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของ AEN ได้นำไปทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ต่อไป  เนื่องจากนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพที่ภาครัฐและภาคเอกชนควรให้ความสำคัญ

นายมาซารุ ทาคายามะ ประธาน AEN  กล่าวว่า ทางสมาคมได้รับมอบหมายจากสมาชิกในทวีปเอเชีย ขอให้เร่งดำเนินการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ซึ่งทางสมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การได้ร่วมมือกับ อพท. หน่วยงานที่มีองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล จะช่วยให้การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

สมาคมการค้าการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศ หรือ The Trade Association of Asia Ecotourism Network (AEN) เป็นการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย ตัวแทนนำเที่ยว ผู้ประกอบการ NGO สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ ปัจจุบันมีสมาชิกจาก 18 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจในเอเชียเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ศรีลังกา ลาว เกาหลีใต้ บังคลาเทศ ปากีสถาน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย อินโดนีเซีย ภูฏาน อินเดีย เนปาล ฮ่องกง ไทเป และพม่า ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา AEN ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมในประเทศไทย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงมีสถานะถูกต้องทางกฎหมายครบถ้วน