บินไทยกำไรเด้ง 50% กวาดเน้นๆไตรมาสแรก 3.8 พันล้านบาท

  • วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 08:02 น.

บินไทยกำไรเด้ง 50% กวาดเน้นๆไตรมาสแรก 3.8 พันล้านบาท

การบินไทย เผย ไตรมาสแรกมีกำไร 3.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.4% รายได้ยังโตต่อเนื่อง 7% รวม 5.3 หมื่นล้านบาท

นางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2561 พบว่าการบินไทยมีกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Operating profit) จำนวน 3,836 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากรายได้ค่าบัตรโดยสารและค่าระวางขนส่งไปรษณียภัณฑ์ รวมถึงรายได้จากการบริการอื่นๆ เมื่อหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวส่งผลให้บริษัทหลักและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 2,737 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 432 ล้านบาท (13.6%) โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 2,717 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.24 บาท ลดลงจากปีก่อน 0.21 บาท (14.5%)

อย่างไรก็ตามผลประกอบการรวมในช่วงไตรมาสแรกปี 2561 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 53,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 3,662 ล้านบาท หรือ 7.4% โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากรายได้ค่าโดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกิน รายได้ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์และรายได้จากการบริการอื่นๆ สำหรับค่าใช้จ่ายรวม 49,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,393 ล้านบาท (5.1%) เนื่องจากค่าน้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 1,189 ล้านบาท (9.3%) จากราคาน้ำมันเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นถึง 22.8% ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น 1,280 ล้านบาท (3.9%) สาเหตุหลักเกิดจากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน และค่าเช่าเครื่องบินและอะไหล่เพิ่มขึ้น

นางอุษณีกล่าวต่อว่าในไตรมาสนี้ รับมอบเครื่องบินใหม่แบบแอร์บัส A350-900 รวม 4 ลำ สำหรับให้บริการในเส้นทางข้ามทวีปและเส้นทางภูมิภาค ทำให้มีจำนวนเครื่องบินที่ใช้ในการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 104 ลำ สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 9 ลำ มีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร (ASK) เพิ่มขึ้น 4.9% ในขณะที่ปริมาณการขนส่งผู้โดยสาร (RPK) เพิ่มขึ้น 2.2% มีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร (Cabin Factor) เฉลี่ย 80.6% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ 80.9% แต่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเฉลี่ยที่ 82.8% และมีจำนวนผู้โดยสารที่ทำการขนส่งรวมทั้งสิ้น 6.25 ล้านคน ต่ำกว่าปีก่อน 4.1% อย่างไรก็ตามการบินไทยได้จัดทำแผนฟื้นฟูธุรกิจโดยมีแนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์หลัก 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การสร้างกำไรจากการเพิ่มรายได้ ควบคุมต้นทุน และนำรูปแบบธุรกิจของสายการบินต้นทุนต่ำมาประยุกต์ใช้ 2) การปรับปรุงหน่วยธุรกิจให้เป็นศูนย์กำไร (Profit Center) ที่เติบโต แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ และบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3) การปรับปรุงการบริการครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 4) การนำ Digital Application มาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 5) การพัฒนาการบริหารงานบุคคลโดยเน้นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นำและการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 286,169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 5,394 ล้านบาท (1.9%) หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เท่ากับ 251,413 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,651 ล้านบาท (1.1%) และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 34,756 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 2,743 ล้านบาท (8.6%) เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรในไตรมาสนี้

ข่าวอื่นๆ