สมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ธัญบุรี "Executive MBA และ Young MBA” ใน 7 สาขา เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์

Sponsored Content
วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 17:06 น.
สมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มทร.ธัญบุรี "Executive MBA และ Young MBA” ใน 7 สาขา เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
 

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

"Executive MBA 2 สาขาวิชา และ Young MBA 7 สาขาวิชา" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ระดับดี

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หรือระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์โดยแบ่งเป็นหลักสูตร Executive MBA มี 2 สาขา คือ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ

หลักสูตร Young MBA มี 7 สาขา คือ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์ โดยผู้สมัครจะต้องสมัครและเลือกสาขา หรือวิชาเอกที่ผู้สมัครสนใจอยากจะเรียน

"หลักสูตรปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ระดับดี มีจุดเด่นกว่าสถาบันอื่น คือ ไม่ได้เรียน MBA แบบรวม แต่จะแยกสาขาวิชาเอก สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการโฟกัส ต่อยอด หรือเจาะจงเนื้อหาวิชาที่ต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือการดำเนินธุรกิจ หรืออย่างผู้ที่เป็นวิศวกรเมื่อถึงเวลาที่จะต้องก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหาร ก็เหมาะที่จะเรียนสาขาวิชาเอกวิศวกรรมธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวคิดจากประเทศเยอรมนี ทั้งนี้คณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาในยุโรปและในอีกหลายประเทศ โดยได้เชิญ Visiting Professor มาบรรยายให้แก่นักศึกษา รวมถึงนำนักศึกษาไปดูงานในต่างประเทศทั้งในยุโรป และเอเชีย"

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก โดยได้เริ่มผลิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตตั้งแต่ พ.ศ. 2548 มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน 11 รุ่น หรือกว่า 1,300 คน ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เป็นกำลังสำคัญของหลายๆ องค์กรในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รศ.ดร.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ได้วางโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโดยใช้แบบจากสหรัฐอเมริกา และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย โดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่จบหลักสูตรสามารถนำความรู้ไปประกอบธุรกิจในฐานะเจ้าของกิจการ หรือทำงานในระดับบริหารในองค์กรต่าง ๆ โดยได้แยกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ 7 สาขาวิชา และจำกัดจำนวนผู้เรียนในแต่ละห้องแต่ละสาขา ให้อยู่ในจำนวนที่พอเหมาะ

"ด้วยความที่ มทร.ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ จึงได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ จากรัฐบาล รวมถึงการสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนในรูปแบบของธุรกิจ จึงทุ่มเททรัพยากรให้กับหลักสูตรได้อย่างเต็มที่"

ในหลักสูตร Young MBA ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 3ปี ซึ่งเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นที่เนื้อหาของแต่ละวิชา ในขณะที่หลักสูตร Executive MBA ซึ่งเหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือเป็นเจ้าของกิจการ การเรียนการสอนจะเน้นไปในด้านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การทำงาน ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนจะเป็นอาจารย์ประจำ และนักธุรกิจ บุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านต่าง ๆ มาบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และความรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงอีกด้วย

รศ.ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวถึงการคัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ว่า สำหรับในหลักสูตร Executive MBA จะใช้วิธีสัมภาษณ์ในการคัดเลือก สามารถรับนักศึกษาได้ประมาณ 20 คน ส่วนหลักสูตร Young MBA จะใช้การสอบข้อเขียน เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และการสอบสัมภาษณ์ โดยจะสามารถรับนักศึกษาได้ประมาณ 70 คน

หลักสูตร Executive MBA มี 2 สาขา คือ สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ หลักสูตร Young MBA มี 7 สาขา คือ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์

สำหรับค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร ถ้าเป็น Executive MBA ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 250,000 บาท ส่วน Young MBA มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 190,000 บาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ www.grad.rmutt.ac.th โดยจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 23 มิถุนายน 2561