เกษตรเดินเครื่องสร้างฝายชะลอน้ำพันกว่าแห่งใน45จังหวัด

  • วันที่ 16 มี.ค. 2561 เวลา 17:04 น.

เกษตรเดินเครื่องสร้างฝายชะลอน้ำพันกว่าแห่งใน45จังหวัด

"กฤษฏา"สั่งเดินฝายชะลอน้ำขนาดเล็กพันกว่าแห่ง45จังหวัดบ่อละ 1 แสนบาท เน้นจับมือท้องถิ่นร่วมทำ ป้องกันซ้ำซ้อนกับหน่วยอื่น

นายกฤษฏา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่าได้ลงนามในหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรฯและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง  และกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการมีส่วนร่วมขอประชาชน  เพื่อให้ดำเนินการดำเนินการโครงการสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 1,097   แห่ในพื้นที่  45  จังหวัดโดยใช้งบประมาณ  1 แสนบาทต่อโครงการ 1 แห่ง  โดยกำชับมให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นเจ้าภาพ  ดำเนินการโดยยึดเอาความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้งบประมาณ 100, 000  บาทต่อโครงการ 1 แห่ง แยกเป็นค่าวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน และค่าฝึกอบรมการก่อสร้างฝาย นั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงให้กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการดังนี้

1.ขอให้ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่เป้าหมายประสานงานกับนายอำเภอท้องที่สำรวจ และจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันกำหนดพื้นที่ก่อสร้างฝายขนาดเล็กตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่สูงสุดและเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโครงการ จึงให้แต่งตั้งตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านอย่างน้อย  1-2 คนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามพ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

2.ในพื้นที่บางแห่งที่มีการดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหรือมูลนิธิปิดทองหลังพระอยู่ด้วย ก็ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานดังกล่าวทั้ง 2 แห่งเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและไม่ซ้ำซ้อนกัน

3.สำหรับพื้นที่ซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำอื่นๆอยู่ก่อนแล้วก็ให้ประสานงานกับชลประทานจังหวัดหรือชลประทานพื้นที่หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการแหล่งน้ำเหล่านั้น เพื่อหาวิธีการเชื่อมต่อฝายชะลอน้ำขนาดเล็กใหม่กับแหล่งน้ำเดิมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งแหล่งน้ำใหม่และแหล่งน้ำเดิมให้ได้มากที่สุดและในกรณีที่พื้นที่ดำเนินการอยู่ในเขตพื้นที่ของส่วนราชการต่างๆให้ขออนุญาตการใช้พื้นที่จากหน่วยงานนั้นๆให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการด้วย

4.ในการจ้างแรงงานประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำนั้น ให้พิจารณาจ้างประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อน หากไม่เพียงพอหรือไม่มีแรงงานประชาชนให้ประสานงานกับสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรหรืออาชีวะศึกษาในพื้นที่ เพื่อจ้างแรงงานนักศึกษามาดำเนินการซึ่งจะก่อประโยชน์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำและมีรายได้ด้วย

5.ในการฝึกอบรมแรงงานที่จะมาก่อสร้างฝายนั้น ให้ประสานงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 6 แห่งทั่วประเทศหรือมูลนิธิปิดทองหลังพระหรือปราชญ์ชาวบ้านด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรมการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริหรือตามหลักการของปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จมาแล้วด้วย

6.เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างฝายขนาดเล็กของกรมพัฒนาที่ดินเป็นไปด้วยความโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งผต.กษ.และผต.พด.ออกตรวจติดตามการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวทั้งก่อนดำเนินการระหว่างดำเนินการและหลังการดำเนินการด้วย ท้ังนี้ให้ส่งบัญชีโครงการให้สำนักงาน ปปท.และสำนักงาน ปปช.รวมทั้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบโครงการตามที่เห็นสมควร

7.ขอให้ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินรวบรวมบัญชีโครงการของแต่ละจังหวัดแล้วประสานงานกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพื่อจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือที่ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนโดยให้นำบัญชีโครงการพร้อมรายละเอียดของโครงการแจ้งที่ประชุมทราบด้วย

 

ข่าวอื่นๆ