พิษน้ำมันพุ่ง-แข่งขันดุฉุดบินไทยขาดทุน2,000ล้าน

วันที่ 27 ก.พ. 2561 เวลา 08:56 น.
พิษน้ำมันพุ่ง-แข่งขันดุฉุดบินไทยขาดทุน2,000ล้าน
การบินไทยอ่วมขาดทุน 2,000 ล้าน กำไรวูบแตะ 30% เหตุแข่งขันรุนแรง-ราคาน้ำมัน

ร.อ.กนก ทองเผือก รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงาน กฎหมายและบริหารทั่วไป ปฏิบัติงาน ในหน้าที่รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย เปิดเผยว่า การบินไทยและบริษัทย่อยมีผลการ ดำเนินงานในปี 2560 มีอัตราการขาดทุนสุทธิรวมทั้งสิ้น 2,072 ล้านบาท ขณะ ที่มีกำไรจากดำเนินงานธุรกิจการบิน (Operating Profit) 2,856 ล้านบาท ลดลง 29.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ สาเหตุหลักมาจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงกว่าปีก่อน 24.2% ประกอบกับรายได้จากผู้โดยสารเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่าปีก่อน 7.7% จากสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงและการปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมชดเชยค่าน้ำมัน (Fuel Surcharge) ถึง แม้ว่าจะมีอัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารสูงกว่าปีก่อนก็ตาม

สำหรับปีที่ผ่านมาการบินไทยมี รายได้รวมจำนวน 191,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11,389 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.3% โดยเพิ่มขึ้นทั้งจากรายได้ค่า โดยสารและค่าน้ำหนักส่วนเกิน รายได้จากค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และรายได้จากการบริการอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายรวม 189,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,604 ล้านบาท หรือ 7.1% เป็นผลจากค่า น้ำมันเครื่องบินเพิ่มขึ้น 4,879 ล้านบาท คิดเป็น 10.8%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไม่รวมน้ำมันสูงขึ้น 8,313 ล้านบาท คิดเป็น 6.6% สาเหตุหลักเกิดจากปริมาณการผลิตและปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยานเพิ่มขึ้น

ร.อ.กนก กล่าวว่า สำหรับความ คืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการขององค์กรนั้น ปีที่ผ่านมาได้เข้าสู่ระยะที่ 3 ของแผน ฟื้นฟู ซึ่งมุ่งเน้นใน 6 ด้าน ได้แก่ 1.พัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้ ทำกำไร และลดความซับซ้อนของฝูงบิน 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ เสริมสร้างรายได้ 3.สร้างความเป็นเลิศ ในการให้บริการ 4.มีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 5.สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดเยี่ยม  6.บริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต