รัฐบาลตั้งเป้าผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีต่อยอดสู่ผู้ประกอบการ

  • วันที่ 11 ก.พ. 2561 เวลา 10:50 น.

รัฐบาลตั้งเป้าผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีต่อยอดสู่ผู้ประกอบการ

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสู่ผู้ประกอบการ ตั้งเป้าผลิต 3,280 รายภายในปีนี้

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่บริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้

“เกษตรรุ่นใหม่จะมีอายุ 17 – 45 ปี เริ่มต้นทำการเกษตร มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว โดยในปี 2557 มีผู้ผ่านการพัฒนาจำนวน 1,731 ราย ปี 2558 จำนวน 2,182 ราย ปี 2559 จำนวน 1,849 ราย ปี 2560 จำนวน 1,836 ราย ส่วนในปีนี้ตั้งเป้าหมายพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ 3,280 ราย”

โดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องมีความรู้ในเรื่องที่ทำ มีข้อมูลตัดสินใจ มีการจัดการผลผลิตและตลาด ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และภูมิใจในอาชีพ และจะต้องผ่านการประเมินศักยภาพด้วยการสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี

สำหรับแนวทางการพัฒนานั้น เกษตรกรจะเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการเรียนรู้ โดยหลักสูตรอบรมประกอบด้วย 1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรุ่นใหม่แต่ละรุ่น 2. การพัฒนาการเกษตรด้วยนวัตกรรม และการบริหารจัดการด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (Internet of Things) 3. การพัฒนาเป็น Startup และพัฒนาระบบธุรกิจด้วยนวัตกรรม ฟาร์มอัจฉริยะ และตลาดดิจิทัล 4. สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพอใจความคืบหน้าของโครงการ และชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หลายคนจบการศึกษาในระดับสูง ทั้งปริญญาโทและเอก และมาจากหลากหลายอาชีพ เช่น วิศวกร สถาปนิก ข้าราชการ เจ้าของโรงงาน ฯลฯ ซึ่งจากการประเมินพบว่า ผลผลิตที่ได้มีจำนวนมากขึ้นและมีความแปลกใหม่จากการใช้นวัตกรรม และยังทำให้ต้นทุนลดลง สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานจึงเป็นที่สนใจของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำ

“นายกฯ ย้ำว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของเกษตรกรจะต้องเดินไปตามแนวทางนี้ ผสมผสานกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการออมไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน”

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอทุกแห่ง เพื่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer

ข่าวอื่นๆ