กสอ.กางแผนปี61เร่งปั้นSMEsสู้ศึกยุคTransform

  • วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 10:40 น.

กสอ.กางแผนปี61เร่งปั้นSMEsสู้ศึกยุคTransform

กสอ.กางแผนเสริมแกร่ง SMEs ไทย ปี2561 เร่งปั้น Smart SMEs สู้ศึกยุค “Transform SMEs”

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมฯ เร่งเสริมแกร่ง SMEs ไทย กว่า 3 ล้านราย เพื่อให้มีความพร้อมในการปรับตัวก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำเนินธุรกิจ และรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจอย่างประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลักปี 2561 คือการมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ทุกระดับในประเทศ เพื่อสร้าง ‘ผู้ประกอบการ SMEs อัจฉริยะ หรือ Smart SMEs’ สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการเป็นผู้ประกอบการยุค 4.0 ด้วยการฝึกอบรมเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เสริมแกร่งด้านนวัตกรรม และ Digital รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า การเพิ่มช่องทางการค้า การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ

“สำหรับปี 2561 ทางกสอ. จะเน้นการสร้างเสริมศักยภาพให้แก่ SMEs ในลักษณะของการบูรณาการการทำงาน ระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยคาดหวังว่า SMEs ไทยจะตระหนักถึงการปรับตัวเข้าสู่ SME 4.0 ทำอย่างไรให้กระบวนการผลิตมีต้นทุนที่ต่ำลง ทำอย่างไรให้ SMEs มีการใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอที Automation และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จนสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจีดีพีของประเทศให้เติบโตยิ่งขึ้นต่อไป” นาย กอบชัยกล่าว

นอกจากนั้นทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังมีนโยบายสนับสนุนและพัฒนา SMEs ภายใต้กลยุทธ์หลัก ‘4 TOOL กับ 1 Strategy’ ประกอบด้วย 1. IT ให้บริการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 2. Automation การพัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต 3. Robot ลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลิต และ 4.Innovation พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึง 1 Strategy คือการมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มของอุตสาหกรรม (Industry cluster)

สำหรับในปีที่ผ่านมา กสอ. ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center) หรือศูนย์ ITC ขึ้น 12 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือ SMEs ในการให้บริการคำปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต รวมถึงยังให้บริการ Co-Working Space การบริการเครื่องจักรกลางที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรขนาดใหญ่ให้ยืมเครื่องจักรที่ทันสมัยมาให้บริการแก่ SMEs สามารถเข้าไปใช้งานได้ พร้อมประสานความร่วมมือไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เพื่อขยายบริการศูนย์ ITC ไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และในอนาคตอีกด้วย

ในด้านของเงินลงทุน ทางกรมฯ ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่าน “กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 20,000 ล้านบาท” เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อแก่ SMEs ที่มีศักยภาพ รวมถึง SMEs รายย่อย อีกกว่า 8,000 ล้านบาท พร้อมให้ความรู้เกี่ยวการบริหารธุรกิจ และบริหารเงินให้เป็นระบบ เช่น การจัดทำบัญชีเดียว รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดด้วยการใช้ไอที หรือ อีคอมเมิร์ซ เป็นต้น

ในขณะเดียวกันยังมีโครงการพี่เลี้ยงทางธุรกิจ เชิญองค์กรรายใหญ่ที่มีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ มาเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้ประกอบการ SMEs ถ่ายทอดแนวความคิดและประสบการณ์แบบมืออาชีพ สนับสนุนเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงเงินสนับสนุนในรูปแบบกองทุนแบบให้เปล่า(Angel Fund) สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพ ตลอดจนส่งเสริมการใช้แพลทฟอร์ม T-Goodtech (ระบบเชื่อมโยงธุรกิจและผู้ประกอบการไทย) เพื่อช่วยในการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (B2B) ระหว่างผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ระดับต้นน้ำ – ปลายน้ำ เชื่อมต่อสู่แพลทฟอร์ม J-Goodtech ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้สินค้า SMEs ไทยเข้าไปเชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดใหญ่เป็น Supply Chain ที่เข้มแข็ง สามารถก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตที่ไม่ใช่เพียงแต่ภายในประเทศ แต่ยังรวมถึงในระดับภูมิภาคและระดับโลก (Global Value Chain)

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ