"กฤษฎา"สั่งด่วนเชิญชาวสวนยางร่วมประชุมรมว.เกษตรสัญจร

วันที่ 21 ม.ค. 2561 เวลา 21:17 น.
"กฤษฎา"สั่งด่วนเชิญชาวสวนยางร่วมประชุมรมว.เกษตรสัญจร
รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งเชิญเกษตรกรชาวสวนยางร่วมประชุมระหว่างเดินสายส่งเสริมปลูกพืชแทนยางใน 5 จังหวัด

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดให้พื้นที่เชิญเกษตรกรสวนยางในพื้นที่ซึ่งรมว.เกษตรฯจะเดินสายประชุมให้เชิญเกษตรกรสวยยางมาร่วมฟังด้วยโดยฉพาะการส่งเสริมปลูกพืชอื่นแทนยางใน5 จังหวัดที่จะเดินสายดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 24ม.ค.ที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29ม.ค. จังหวัดขอนแก่น วันที่ 31ม.ค. จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 ก.พ.สงขลาและ 9 ก.พ. ที่จังหวัดชลบุรี  ซึ่งรมว.เกษตรฯจะประชุมร่วมกับข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเดินหน้านโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กำหนดการประชุมข้าราชการกษ.ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตั้งแต่ 24 ม.ค.60เป็นต้นไปโดยมีรมว.กษ.ตลอดจนผู้บริหารกษ.ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆให้ขรก.กษ.ในพื้นที่ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานร่วมกันให้เกิดผลดีแก่เกษตรกรและประเทศชาติ นั้น

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และหลักการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางโดยมีหลักการปรับเปลี่ยนการปลูกยางไปปลูกพืชอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรไม่น้อยกว่าอาชีพการทำสวนยางพารา

จึงขอมอบหมายให้อธิบดีที่เกี่ยวข้องและผว.กยท.ประสานงานกับประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางหรือประธานกรรมการสหกรณ์ชาวสวนยางหรือประธานกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่ให้ส่งผู้เเทนองค์กรหรือชาวสวนยางมาประชุมร่วมกับผู้บริหาร กษ.