โพลเผยคนหนุนตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำฯแก้น้ำท่วม-แล้ง

  • วันที่ 03 ก.ย. 2560 เวลา 10:14 น.

โพลเผยคนหนุนตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำฯแก้น้ำท่วม-แล้ง

นิด้าโพลเผยคนเห็นด้วยรวมหน่วยงานด้านน้ำ จัดตั้งเป็น "สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ" เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-แล้ง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การรวมหน่วยงานน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 โดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง โดยนายกรัฐมนตรีประกาศใช้มาตรา 44 รวมหน่วยงานน้ำ และจัดตั้งเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

จากการสำรวจเมื่อถามถึงด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การรวมกรม/หน่วยงานทางด้านน้ำ จัดตั้งเป็น “สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.00 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการทำงาน ทำให้การบริหารงานและการประสานงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน จะได้ช่วยเหลือประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุดและทั่วถึง จะได้จัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รองลงมา ร้อยละ 27.04 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ทุกฝ่ายจะได้ร่วมมือกันทำงาน ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว และน่าจะแก้ไขปัญหา ได้ดีกว่าเดิม จะได้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง เป็นการลดขั้นตอนในการดำเนินการ และจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้เร็วขึ้น ร้อยละ 5.12 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ คิดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เป็นการแก้ปัญหาไม่ตรงจุด มีหน่วยงานดูแลด้านนี้อยู่แล้ว จะทำให้เกิดความวุ่นวายมากขึ้น การบริหารงานต่าง ๆ อาจจะทำได้ยากยิ่งขึ้น การดำเนินงานอาจจะล่าช้า ทุกหน่วยทำงานดีอยู่แล้ว ร้อยละ 3.76 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ อยากให้แต่ละหน่วยงานมีความรับผิดงานด้านใดด้านหนึ่งไปเลย และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และร้อยละ 6.08 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ควรรวมหน่วยงานหรือบางส่วนของหน่วยงานใดบ้าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 71.92 ระบุว่า กรมชลประทาน รองลงมา ร้อยละ 56.88 ระบุว่า กรมทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 56.72 ระบุว่า เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร้อยละ 54.24 ระบุว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร้อยละ 53.68 ระบุว่า กรมอุตุนิยมวิทยา ร้อยละ 51.12 ระบุว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร้อยละ 50.96 ระบุว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 50.56 ระบุว่า กรมเจ้าท่า ร้อยละ 50.48 ระบุว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร้อยละ 49.84 ระบุว่า การประปาส่วนภูมิภาค ร้อยละ 49.60 ระบุว่า การประปานครหลวง ร้อยละ 3.76 ระบุว่า ไม่ควรรวมหน่วยงานใดเลย และร้อยละ 11.44 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ข่าวอื่นๆ