ทอท.เร่งพัฒนาสนามบินหาดใหญ่แก้ปัญหาผู้โดยสารล้น

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 17:34 น.
ทอท.เร่งพัฒนาสนามบินหาดใหญ่แก้ปัญหาผู้โดยสารล้น
ทอท.กางแผนพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ระยะเร่งด่วนแก้ปัญหาผู้โดยสารล้น หลังมีแนวโน้มยอดพุ่ง 4.5 ล้านคนเกินขีดที่รองรับได้เกือบ 100%

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานหาดใหญ่ประสบปัญหาผู้โดยสารเกินขีดการรองรับโดยมีจำนวนถึง 3.9 ล้านคนต่อปี จากปริมาณการรองรับซึ่งอยู่ที่ 2.5 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะอนาคตในปี 2562 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสารเกินความสามารถรองรับเกือบ 100% หรืออยู่ที่ 4.5 ล้านคนต่อปีพร้อมปริมาณเที่ยวบินต่อปีจำนวน 31,087 เที่ยวบิน ในปี 2567 คาดว่า ทหญ. จะมีปริมาณผู้โดยสาร 5.90 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 41,308 เที่ยวบิน และปี 2577 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 9.1 ล้านคน และมีปริมาณเที่ยวบิน 64,020 เที่ยวบิน ดังนั้นทอท.จึงต้องการพัฒนาสนามบินดังกล่าวให้เป็นประตูสู่ใต้ หรือ Gateway to Southern-most Thailand เพื่อเป็นจุดเชื่อมหลักสู่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์

นาวาอากาศตรี มณธนิก สำหรับแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มปริมาณการรองรับผู้โดยสารนั้น ทอท.มีแผนแม่บทระยะเร่งด่วน (2559-2562) เพื่อแก้ไขปัญหาคนล้นสนามบินนั้น ทอท.โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน การขยายห้องโถงผู้โดยสาร และเพิ่มเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารรวมถึงเพิ่มหลุดจอดเครื่องบินอีกจำนวน 2 หลุมจอด ควบคู่ไปกับการดำเนินแผนระยะยาว (2563-2568) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 12 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 7 หลุมจอด เป็น 18 หลุมจอด ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านคนต่อปี ก่อสร้างอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้เป็น 2,800 คัน และการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร

ส่วนระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2569 – 2573 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินจากเดิม 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 30 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เพิ่มหลุมจอดอากาศยานจากเดิม 18 หลุมจอด เป็น 25 หลุมจอด ขยายอาคารผู้โดยสารที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 6 ล้านคนต่อปี เป็น 10 ล้านคนต่อปี ขยายอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์จากเดิม 2,800 คัน เป็น 3,500 คัน

ทั้งนี้ปริมาณการจราจรทางอากาศรอบ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) มีเที่ยวบิน 25,517 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.59 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีผู้โดยสาร 3,640,753 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.30 ปริมาณสินค้า 7,555 ตัน ลดลงร้อยละ 5.02 และปริมาณไปรษณียภัณฑ์เข้า - ออก 2,431 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.31 ด้วยปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 80 เที่ยวต่อวัน ทั้งนี้ ปริมาณการจราจรทางอากาศในภาพรวมเติบโตได้ดี โดยเฉพาะปริมาณการจราจรที่มาจากสายการบินต้นทุนต่ำที่มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถตอบสนองความต้องการการเดินทางของกลุ่มคนได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล และการเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น