เตือนเกษตรกรอย่าลืมขึ้นทะเบียนหลังเริ่มฤดูการผลิตปี60

วันที่ 14 พ.ค. 2560 เวลา 18:36 น.
เตือนเกษตรกรอย่าลืมขึ้นทะเบียนหลังเริ่มฤดูการผลิตปี60
เตือนเกษตรกร เริ่มฤดูการผลิตแล้ว อย่าลืมขึ้นทะเบียนเกษตรกร-ปรับปรุงข้อมูลปี 60ให้ถูกต้อง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ดําเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) โดยจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจน เป็นฐานข้อมูลสําหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาเริ่มฤดูการผลิตใหม่ ปี 60 หากเกษตรกรท่านใดเตรียมวางแผนเพาะปลูกพืชใหม่ หรือปรับเปลี่ยนชนิด พื้นที่ ในการเพาะปลูก ขอได้โปรดปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วย

นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิมเมื่อปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมแนบสำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ทำการเกษตร สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) บัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะแจ้งให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน หากเมื่อใดที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ภายในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

"อยากขอความร่วมมือจากเกษตรกรแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง โดยนำเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงไปติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ"อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว