พช.ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ12จังหวัดอีสานตอนบน

วันที่ 22 เม.ย. 2560 เวลา 15:59 น.
พช.ขับเคลื่อนพลังประชารัฐ12จังหวัดอีสานตอนบน
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เดินทางลงพื้นที่ จ.อุดรธานี  เพื่อประชุมหารือและรับฟังการนำเสนอแผนการดำเนินงานจากตัวแทน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ในพื้นที่ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน ที่โรมแรมเซ็นทารา อุดรธานี โดยเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ก้าวหน้า และสำเร็จ   เพื่อให้เห็นผลที่เกิดในชุมชนต่างๆ ได้แก่  เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมทั้งประชุมร่วมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ จ.อุดรธานี        นายอภิชาติ  กล่าวว่า ขณะนี้บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินงานมาแล้ว 1 ปี สิ่งที่ต้องการให้เกิดมากที่สุด คือ การดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง  เป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นรูปแบบการทำงานที่ถูกออกแบบมาให้ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม  ภาควิชาการ และประชาชน ทำงานร่วมกัน จึงไม่มีสูตรสำเร็จในการทำงาน แต่มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชนใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่อุดรธานีและสกลนครขับเคลื่อนนโยบาย “สานพลังประชารัฐ”มุ่งผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

สำหรับ  บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ในแต่ละจังหวัด ที่เป็นนิติบุคคลสามารถทำงานได้เลย ไม่จำเป็นต้องรอการขับเคลื่อนจากทางราชการ โดยแนะให้ยึดวิธีการทำงานเช่นเดียวกับ “โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ “ดอยตุงโมเดล” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” บนพื้นที่ดอยตุง จ.เชียงราย  ที่เริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อคลุกคลีกับปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวเขาอย่างจริงจัง   เมื่อทราบข้อมูลก็สามารถชวนให้ชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่นได้  มาทำพืชเกษตร  และนำมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร พร้อมหาช่องทางการจำหน่าย เพราะถ้าขายอยู่บนดอยก็คงไม่มีคนซื้อ ก็มีการจัดตั้งบริษัท ดอยคำ ดังนั้นรูปแบบการทำงานของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อ       นายอภิชาติ กล่าวาาการทำงานให้สำเร็จนั้นจะประกอบด้วยคีย์เวิร์ด 3 คำสำคัญ คือ 1. ชุมชนเป็นตัวตั้ง คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมก่อน 2. เอกชนร่วมขับเคลื่อน คือบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม ฯ เป็นรูปแบบบริษัทจำกัด ที่เข้ามาขับเคลื่อน โดยบริษัทฯ ต้องทำกำไร เพียงแต่กำไรจะไม่ปันผล เพราะต้องนำกำไรนี้ไปช่วยเหลือชุมชน และ 3.  รัฐบาลสนับสนุน มีคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบาย สานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จะคอยเป็นแบ็คอัพช่วยเหลือ ในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้เกิดผล        จากนั้น คณะทำงานจะเดินทางลงพื้นที่ต่อยัง จ.สกลนคร เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจ.สกลนคร   โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และทีมงาน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮัง พร้อมลงพื้นที่ดูของจริงที่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริกบ้านหนองหอย และแปลงเกษตร ปราชญ์เกษตรนางบังอร ไชยเสนา ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรและการแปรรูป หลังจากนั้นได้เดินทางจากแปลงเกษตรไปยังกลุ่มสกลเฮ็ด ต.ธาตุเชิงชุม