เกษตรตั้งรองอธิบดี11ราย10กรม

วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 16:39 น.
เกษตรตั้งรองอธิบดี11ราย10กรม
ปลัดเกษตรฯแต่งตั้งข้าราชการระดับ9 รองอธิบดี11 ราย 10 กรม

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้ลงนามแต่งตั้งข้าราชการระดับ9 รองอธิบดี 11 ตำแหน่ง 10 กรม ประกอบด้วย

1.นายสำราญ สาราบรรณ์ จากผอ.สำนักส่งเสริมและสินค้าเกษตร ขึ้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

2.นายทศพร ศรีศักดิ์ ผอ.สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ขึ้นรองอธิบดีกรมปศุสัตว์

3.นายเชิดชัย พรหมแก้ว ผอ.กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ขึ้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

4. นายประยูร อินสกุล ผอ.สำนักพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ขึ้นรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

5.นายชำนาญ พงษ์ศรี ผอ.กองประมงต่างประเทศ ขึ้นรองอธิบดีกรมประมง

6.นายอุทัย นพคุณวงศ์ ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1 จ.เชียงใหม่ ขึ้นรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

7.นางสาวรังษิต ภู่ศิริภิญโญ ผอ.ศูนย์ประเมินผล ขึ้นรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

8.นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร ผอ.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่9ขึ้นรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

9.นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารสำนักปลัดกระทรวง ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

10.นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ผอ.กองแผนงาน กรมชลประทาน ขึ้นรองอธิบดีกรมชลฯ

11.นางวรรณนภา บุญสุข ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรร (ส.ป.ก.)เป็นรองเลขาธิการฯส.ป.ก.

โดยมีอัตราเงินเดือนอยู่ระหว่างกว่า 5-7 หมื่นบาท มีทั้งนักบริหารระดับต้นและระดับสูง