ไทยเบฟอัดฉีดฐานราก

วันที่ 28 ก.พ. 2560 เวลา 06:18 น.
ไทยเบฟอัดฉีดฐานราก
ไทยเบฟฯ นำทีมประชารัฐอี3 เดินหน้าอุ้มเศรษฐกิจฐานราก หวังสร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ หรืออี3 เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินงานปีนี้ ตั้งเป้าไตรมาสแรกจะสานต่อการทำงานจากปี 2559 ที่ผ่านมา หลังจากดำเนินการสร้างโครงสร้าง พื้นฐานให้กับแต่ละจังหวัดไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายโอท็อปกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ขณะเดียวกัน ก็จะเดินหน้าผลักดันเยาวชนสานพลังเพื่อบ้านเกิดเข้าประจำบริษัท ประชารัฐสามัคคี (ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย) รวมไปถึงการจัดทำระบบทำมาค้าขาย (ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด) การให้กรอบธรรมาภิบาลสำหรับบริษัท ประชารัฐสามัคคีจังหวัด (ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย) การถอดบทเรียน Best Practice 12 กลุ่ม (ประชารัฐสามัคคีประเทศไทย) การเริ่มดำเนินงาน (ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด) กลุ่มใน 76 จังหวัด และการเดินหน้าพัฒนาเครื่องสีข้าวครัวเรือน (ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย)

นอกจากนี้ ในส่วนของไตรมาส 2 จะเริ่มดำเนินการในส่วนของสานพลังบ้านเกิดรุ่นที่ 2 (ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย) ประมวลผล 3 เป้าหมายหลักเพิ่มรายได้ เพิ่มมูลค่า ลดความยากจน และการหากลุ่มตัวอย่างจังหวัด 4 ภาค x 3 จังหวัด x 3 กลุ่มงาน (ประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย) เพื่อเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนชุมชน ขณะที่ไตรมาส 3 จะเป็นการขยายกลุ่มเครือข่ายจังหวัดละ 10 กลุ่ม รวม 760 กลุ่ม เพื่อขยายผลการดำเนินงาน

"ปัจจุบันเราสามารถดำเนินการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี(จังหวัด ได้ครบ 76จังหวัดทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามโครงสร้างของกระทรวงมหาดไทยที่ได้วางไว้" นายฐาปน กล่าว

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มอี3 ได้เข้าไปช่วยเหลือชุมชนได้มากกว่า 1,200 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากไทยแลนด์ 1.0 ให้เป็น 1.0 ที่ใช้นวัตกรรม ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผลิตออกมาทำตลาดมีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า สร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นได้เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งกับฐานรากอย่างยั่งยืนสู่การพัฒนาประเทศเป็นไทยแลนด์ 4.0