มาตรา 44 ตั้งซูเปอร์บอร์ดคุมจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา 21:44 น.
มาตรา 44 ตั้งซูเปอร์บอร์ดคุมจัดซื้อจัดจ้าง
หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ตั้ง "คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง" คุมเข้มการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ราชกิจจานุเบิกษาได้เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2560 เรื่องการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยมีสาระสำคัญคือ หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจมาตรา44ตั้ง "คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง" โดยมีหน้าที่และอำนาจดังนี้

(1) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างจนสิ้นสุดสัญญา ทั้งนี้ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ หรือไม่มีความซับซ้อน หรืออยู่ภายใต้ข้อจํากัดตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการอาจตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเพียงบางส่วนหรือบางขั้นตอนก็ได้

(2) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดซื้อจัดจ้างกระทําการหรือไม่กระทําการใด ๆ หรือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการใด เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลัก ธรรมาภิบาล

(3) รับและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งจาก ผู้สังเกตการณตามข้อตกลงคุณธรรม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย