“อภิรดี”ผลักดันเพิ่มลานมันผลิตมันเส้นสะอาด มูลค่าเพิ่มสินค้า

วันที่ 10 ก.พ. 2560 เวลา 13:33 น.
“อภิรดี”ผลักดันเพิ่มลานมันผลิตมันเส้นสะอาด มูลค่าเพิ่มสินค้า
“อภิรดี”ลงพื้นที่จ.กาญจนบุรี ติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง เตรียมผลักดันลานมันสะอาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเดินหน้าเพิ่มฟาร์ม เอาท์เล็ต เป็นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์มันสำปะหลัง ปี 2559/60 ซึ่งถือเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังที่สำคัญของประเทศ โดยได้เยี่ยมชมลานมันผลิตมันเส้นสะอาดของนายวันชัย วิริยะทรพันธุ์ เจ้าของกิจการลานมันชัยเรืองกิจ ณ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายมันเส้นสะอาดรายใหญ่และแห่งแรกของจังหวัด เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลัง โดยมันเส้นสะอาดที่ผลิตได้นำไปจำหน่ายให้กับโรงงานเอทานอลและผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงฯจะผลักดันให้เกิดผู้ผลิตมันเส้นสะอาดในลักษณะนี้ให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะจะมีส่วนช่วยในการรองรับผลผลิตหัวมันสด และช่วยผลักดันราคามันสำปะหลังให้สูงขึ้น

สำหรับ การพบปะกลุ่มวิสาหกิจชาวไร่มันสำปะหลัง อำเภอไทรโยค ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างที่เกิดจากความร่วมมือของเกษตรกรที่จะมุ่งเน้นดำเนินกิจการรวบรวมรับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรของกลุ่มวิสาหกิจ ให้เกษตรกรขายมันสำปะหลังได้ราคาดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากลานมันที่รับซื้อผลผลิตของเกษตรกร โดยในระยะต่อไป กลุ่มวิสาหกิจฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตมันเส้นสะอาดรวมทั้งจัดเก็บผลิตภัณฑ์ เพื่อรอราคา กระทรวงฯ จะได้สนับสนุนและส่งเสริม พัฒนากลุ่มวิสาหกิจดังกล่าวให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น

“หากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในจังหวัดต่างๆ มีการรวมกลุ่มและดำเนินกิจการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้มากขึ้น จะเป็นการพัฒนาตัวเกษตรกรเองรวมไปถึงพัฒนาคุณภาพมันเส้นของไทย และสามารถยกระดับราคามันสำปะหลังของไทยได้อย่างแน่นอน”นางอภิรดีกล่าว

สำหรับการเยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนฟาร์ม เอาท์เล็ต บริเวณปั๊มน้ำมันบางจาก ตำบลสิงห์ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนแห่งแรกของจังหวัด เป็นการพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยรวบรวมสินค้าเกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยศูนย์จำหน่ายแห่งนี้ เริ่มต้นจากการที่ปั๊มน้ำมันบางจาก เป็นจุดแวะพักของนักเดินทางมีนักท่องเที่ยวสัญจรและแวะพักเป็นจำนวนมาก นับเป็นโอกาสในการสร้างช่องทางการจำหน่ายอีกทางหนึ่งและสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตสินค้าเกษตรโดยตรง ซึ่งกระทรวงฯ จะผลักดันให้มี Farm Outlet ในพื้นที่อื่นๆ เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป

บทความแนะนำ