ไฟเขียวงบ'61 ดันลงทุน23%ขับเคลื่อนศก.

  • วันที่ 25 ม.ค. 2560 เวลา 07:33 น.

ไฟเขียวงบ'61 ดันลงทุน23%ขับเคลื่อนศก.

ครม.ไฟเขียวงบประมาณ ปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้าน ดันงบลงทุน 23%

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 24 ม.ค. ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 กรอบวงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ลดลงจากงบประมาณในปี 2560 ประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาทหรือลดลง 0.8% โดยประมาณการจัดเก็บรายได้ที่ 2.45 ล้านล้านบาท ทำให้การขาดดุลงบประมาณจะอยู่ที่ 4.5 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณในปี 2561 ถือเป็นปีแรกที่มีการจัดสรรงบประมาณด้านการลงทุนของภาครัฐสูงถึง 23% เพื่อให้การลงทุนภาครัฐมีความต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่กับการลงทุนภาคเอกชนที่ สศช.คาดว่าจะมีการลงทุนขยายตัวประมาณ 2.8% หลังจากที่การลงทุนเอกชนฟื้นตัวมา 0.6% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559

สำหรับกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท แบ่งการใช้จ่ายในส่วนต่างๆ ได้แก่ 1.รายจ่ายประจำ 2.146 ล้านล้านบาท คิดเป็น 75% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด 2.รายจ่ายเพื่อลงทุน 6.67 แสนล้านบาท คิดเป็น 23% ของวงเงินงบประมาณ และ 3.รายจ่ายเพื่อชำระคืนต้นเงินกู้ 8.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 3% ของวงเงินงบประมาณ ส่วนรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังในปี 2561 ยังไม่มีรายการที่เสนอตั้งงบประมาณ

อย่างไรก็ดี การตั้งงบประมาณขาดดุลประมาณ 4.5 แสนล้านบาท เป็นงบประมาณที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปี 2561 มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติและการจัดสรรงบประมาณสำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่น 7.4 แสนล้านบาท เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจท้องถิ่นให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง

"งบประมาณรายจ่ายปี 2561 จะดำเนินการโดยบูรณาการใช้งบประมาณภายใต้ 29 แผนงานหรือ Agenda แทนที่จะขับเคลื่อนเป็นรายกระทรวงเหมือนที่ผ่านมา มีงบประมาณลงกลุ่มจังหวัดเป็นครั้งแรกจากปี 2560 และมีงบลงท้องถิ่น 7.4 แสนล้านบาท เป็นสัดส่วนที่เพิ่มบทบาทท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็สอดคล้องกับทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนปฏิรูปและความมั่นคง มีการบูรณาการทั้ง 3 มิติคือกระทรวง Agenda การทั้ง 3 มิติคือกระทรวง Agenda และพื้นที่" นายกอบศักดิ์ กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ