ก.เกษตรตั้งเป้า1หอการค้า1สหกรณ์การเกษตร

  • วันที่ 09 ธ.ค. 2559 เวลา 20:30 น.

ก.เกษตรตั้งเป้า1หอการค้า1สหกรณ์การเกษตร

ก.เกษตรมุ่งพัฒนาโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ตั้งเป้าส่งเสริมพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐอย่างน้อย 76 แห่งพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประชารัฐ) ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ว่า โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร เป็นโครงการตามแนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ยกระดับความสามารถ ปรับปรุงรูปแบบวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ภาคเกษตร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และหอการค้าไทย มีเป้าหมายให้สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้วยกลไกประชารัฐอย่างน้อย 76 แห่ง ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม AA : กลุ่มสหกรณ์ต้นแบบ กลุ่ม A : มีการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ว และกลุ่ม B : อยู่ระหว่างดำเนินงานพลเอกฉัตรชัย กล่าวต่อว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงฮังสามัคคี จำกัด เป็นสหกรณ์ที่อยู่ในโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ ของจังหวัดสกลนคร ซึ่งหอการค้าฯ ได้ลงนาม MOU กับเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร จำนวน 7 สหกรณ์ และบริษัท เคซีเฟรส จำกัด เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยจะสนับสนุนการสร้างมาตรฐาน ThaiGAP การให้ความรู้กับเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และเชื่อมโยงกับห้างโมเดิร์นเทรด อาทิ TOP Makro เพื่อรับซื้อสินค้าของสมาชิก

“การดำเนินงานของโครงการ 1 หอการค้า 1สหกรณ์ จะทำให้สมาชิกได้เรียนรู้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ด้านงานวิจัย (พันธุ์ข้าวพื้นเมือง) นำไปสู่มาตรฐาน ThaiGAP การดูแลแปลงข้าว และกาเชื่อมโยงและส่งเสริมการตลาด ซึ่งหอการค้าจะเข้ามาส่งเสริมการขายข้าวสารด้วย นอกจากนี้ ทำให้สมาชิกมีรายได้ต่อเนื่องตลอดปี สมาชิกสามารถชำระหนี้รายเดือนได้ และทำให้อัตราการค้างชำระหนี้ลดลงอีกด้วย” พลเอก ฉัตรชัย กล่าว

ข่าวอื่นๆ