เอสเอสไอเซ็นเอ็มโอยูซื้อโรงเหล็กยุโรป

วันที่ 27 ส.ค. 2553 เวลา 19:38 น.
เอสเอสไอ ทุ่ม 500 ล้านเหรียญสหรัฐซื้อโรงถลุงเหล็กยุโรป ขณะนี้เซ็นเอ็มโอยูแล้ว

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (เอสเอสไอ) เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ Corus UK Limited (Corus) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม Tata Steel Group ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กรายสำคัญของโลก เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการพิจารณาเข้าทำรายการซื้อสินทรัพย์โรงงานถลุงเหล็ก Teesside Cast Products ของ Corus และการวางกรอบทิศทางและกำหนดขอบเขตเงื่อนไขอื่นๆ โดยการลงทุนจะประกอบด้วยการซื้อสินทรัพย์การผลิตเหล็กต้นน้ำ มูลค่าเบื้องต้นประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ 

“Teesside Cast Products เป็นโรงงานผลิตเหล็กแท่งแบน (Slab) ครบวงจร โดยนับเป็นโรงงานถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป มีกำลังการผลิตเหล็กแท่งแบน ประมาณ 3.5 ล้านตันต่อปีโดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่เมือง Teesside ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ  ทั้งนี้ หน่วยการผลิตของ Teesside Cast Products ครอบคลุมที่ดินทั้งหมดรวมประมาณ 800 เอเคอร์ (2,000 ไร่) ซึ่งประกอบด้วย หน่วยการถลุงเหล็ก (Iron-making Facilities) หน่วยการผลิตเหล็กกล้า (Steel-making Facilities) รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่งเพื่อรองรับกระบวนการผลิตตามกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ โดยการแสดงเจตนารมณ์เพื่อการซื้อสินทรัพย์ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของเอสเอสไอที่ต้องการจะขยายกระบวนการผลิตไปยังอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กต้นน้ำ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กครบวงจร และสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของเอสเอสไอในอนาคต” นายวินกล่าว

นายวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ใน 4 ด้านหลักๆ คือ
1.จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ของบริษัทในการขยายธุรกิจสู่การผลิตเหล็กต้นน้ำเพื่อรองรับการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในปัจจุบัน และมุ่งสู่การเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.การลงทุนในธุรกิจเหล็กต้นน้ำจะช่วยให้บริษัทสามารถผลิตวัตถุดิบเพื่อรองรับการใช้งานของบริษัท และช่วยให้การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ลดความผันผวนของผลกำไรซึ่งเป็นปัญหาของธุรกิจเหล็กอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาเหล็กแท่งแบน  (Slab) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 
4.เพิ่มความยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยงในกระบวนการผลิตและการตลาดซึ่งโรงงานถลุงเหล็กในประเทศอังกฤษจะช่วยเพิ่มทางเลือกทางการผลิตและการตลาด ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงของธุรกิจลดลง และมีโอกาสในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น

ขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของสินทรัพย์ การวางแผนและจัดหาแหล่งเงินทุน รวมถึงการเจรจากับทาง Corus เพื่อให้บรรลุข้อตกลงสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าที่สำคัญ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามลำดับต่อไป