อียูขึ้นทะเบียนอาหารใหม่

วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 14:37 น.
อียูขึ้นทะเบียนอาหารใหม่
อียู ออกฎระเบียบอาหารใหม่ แบ่ง 4 ประเภทอาหารเน้นใช้นวัตกรรม แนะผู้ส่งออกไทยปฏิบัติตามเพราะต้องได้รับการประเมินจากอียูก่อนขึ้นบัญชีรายชื่ออาหารเพื่อวางจำหน่าย คาดมีผลบังคับใช้ม.ค. 61 

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (อียู) ได้ปรับปรุงกฎระเบียบอาหารใหม่ (Novel Foods) แทนกฎระเบียบเดิมที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2540  เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่จะประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561  เป็นต้นไป โดยอียูได้นิยามคำว่า Novel Foods หมายถึง อาหารหรือส่วนประกอบของอาหารที่ไม่มีประวัติการบริโภคภายในอียูก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2540

ทั้งนี้ อียูได้แบ่งประเภทอาหาร  Novel Foods ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่  อาหารที่สกัดและพัฒนาด้วยนวัตกรรมใหม่ (New Substance) อาหารที่ผลิตจากแหล่งโภชนาการใหม่ (New Source) อาหารที่ผลิตจากกรรมวิธีรูปแบบใหม่ (New Technique) และอาหารแบบดั้งเดิมที่มีการบริโภคโดยทั่วไปนอกกลุ่มอียู (Traditional Food in 3rd Countries)

สำหรับ สาระสำคัญของการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนกระบวนการขออนุญาต โดยให้คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปมีอำนาจดำเนินกระบวนการเกี่ยวกับคำร้องขออนุญาตและพิจารณาอนุญาตทั้งหมด และกำหนดให้หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป เป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลความปลอดภัยอาหารใหม่ รวมทั้งกำหนดให้ขึ้นบัญชีรายชื่ออาหารใหม่ไว้กับคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปก่อน จึงจะสามารถวางจำหน่ายในอียูได้

นอกจากนี้ จะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้น การอำนวยความสะดวกในการประเมินผลความปลอดภัยที่รวดเร็วสำหรับอาหารแบบดั้งเดิมที่มีการบริโภคนอกอียู และมีประวัติว่าสามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งให้การคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูลแก่อาหารใหม่ที่ผลิตจากเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร และเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค รวมถึงดำเนินการค้นหารายชื่ออาหารใหม่ที่ได้รับอนุญาตได้โดยง่ายในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป และกำหนดให้ฉลากอาหารใหม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎระเบียบอียูเลขที่ 1169 / 2011 ซึ่งกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับฉลากทั่วไป

อย่างไรก็ตามในส่วนของไทย ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376)  พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel Foods) ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2559 โดยมีสาระสำคัญใกล้เคียงกับกฎระเบียบอาหารใหม่ของอียู ซึ่งอาหารที่ไม่มีประวัติการใช้บริโภคเป็นอาหาร หรือที่ผลิตขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่จะได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารในประเทศไทยได้ ต้องไม่มีผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งต้องสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค โดยที่ Novel Foods ต้องได้รับการประเมินผลความปลอดภัยทางวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันอาหาร สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายหรือนำเข้ามาจำหน่ายได้

“ผู้ประกอบการไทยที่สนใจกฎระเบียบดังกล่าวสามารถสืบค้นได้จากhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT /?uri=OJ:JOL_2015_327_R_0001 เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของอียูในการส่งออกอาหารไปตลาดแห่งนี้ได้อย่างถูกต้อง” นางดวงพร กล่าว