ต่างด้าวทำงานในเรือไทยต้องมีหนังสือคนประจำเรือ

วันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 17:46 น.
ต่างด้าวทำงานในเรือไทยต้องมีหนังสือคนประจำเรือ
กรมประมงแจ้งเจ้าของเรือพาณิชย์  10-30  ตันกรอสขึ้นไป ต้องขอรับหนังสือคนประจำเรือนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 มีผลให้ เจ้าของเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป หรือเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทําการประมงประเภท อวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากะตัก ที่มีคนต่างด้าวทำงานในเรือประมง ต้องมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยผู้ที่ยื่นคำขอก่อนวันที่ 15 ต.ค. 2559 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมทั้งนี้ ในพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 83 ได้กำหนดให้คนประจำเรือต้องมีหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และในกรณีคนประจำเรือเป็นคนต่างด้าว ต้องได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และ 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมืออวนลาก อวนล้อมจับ อวนครอบปลากะตัก ที่ประสงค์จะให้คนต่างด้าว ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ทำงานบนเรือประมง ต้องจัดให้แรงงานผู้นั้นยื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นไป เจ้าของเรือประมงพาณิชย์  ที่  จะต้องมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Sea Book) สำหรับแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์การควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง 

กรณีที่ไม่นำแรงงานมาขอออกหนังสือดังกล่าว ศูนย์การควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจะไม่อนุญาตให้ออกทำประมงและ กรณีพ้นกำหนด  30 วันที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมจะเสียเงินค่าทำบัตร  100  บาทต่อราย**ภาพประกอบข่าว**