ขยายเวลาลดภาษีธุรกิจลงทุนจังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 19:42 น.
ขยายเวลาลดภาษีธุรกิจลงทุนจังหวัดชายแดนใต้
ครม.ขยายเวลาลดภาษีธุรกิจลงทุนจังหวัดชายแดนใต้อีก 3 ปี 2561-63 สำหรับบุคคลธรรมดาเหลือ 0.1% นิติบุคคลเหลือ 3%  พร้อมหนุนเอกชนช่วยรัฐดูแลความปลอดภัย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ได้อนุมัติขยายระยะเวลาสำหรับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจและมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สตูลและ 4 อำเภอของจ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวีและอ. สะบ้าย้อย ซึ่งครั้งนี้เป็นการขยายเวลามาตรการต่อไปอีก 3 ปี จากปี 2561-2563  ทั้งนี้ เนื่องจากยังคงเกิดปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ กระทบต่อการค้าและลงทุนจึงต้องขยายระยะเวลาให้การช่วยเหลือออกไปผู้ประกอบการในพื้นที่จะได้มีความเชื่อมั่นกล้าตัดสินใจลงทุน 

สำหรับมาตรการที่ขยายเวลาออกไปนี้ ประกอบด้วยมาตรการ ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้มีเงินได้ที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ โดยให้สามารถเลือกนำเงินได้ตามมาตรา 40 (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร มาคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตรา 0.1% ของเงินได้ โดยไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น ทั้งนี้ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 - 2563 เฉพาะที่ได้จากการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือให้บริการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

มาตรการถัดมา ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 3% ของกำไรสุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และมีรายได้เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้าหรือให้บริการในเขตดังกล่าว ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2561 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. พ2561 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2563 ที่สิ้นสุดภายในหรือหลังวันที่ 31 ธ.ค. พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ยังมีการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย และให้เสียในอัตรา 0.1% สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2563 และเมื่อถึงกำหนดเวลาการยื่นรายการให้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษี ทั้งนี้เฉพาะผู้มีเงินได้ที่ไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้คืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ 0.1%สำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ทั้งนี้ เฉพาะรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้กระทำในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. พ.ศ. 2561 -31 ธ.ค. 2563

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ครม.ยังได้อนุมัติมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้เอกชนช่วยภาครัฐลงทุนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ตามมาตรา 40(5) (6) (7) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ สามารถหักค่าใช้จ่ายค่าซื้อและค่าติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดได้อีกในอัตรา 100% ของค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตั้งแต่ปีภาษี 2559 -2563

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต