การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แถลงข่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

Sponsored Content
วันที่ 14 มี.ค. 2559 เวลา 10:05 น.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA แถลงข่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 10.15 น. นายถวิล เปลี่ยนศรี ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาตินายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายเสริมสกุล คล้ายแก้วผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้จัดทำโครงการสำคัญประกอบด้วย 4 โครงการ กล่าวคือ

1. โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยโรงพยาบาลต่างๆ ประจำจังหวัดทั่วประเทศ ด้วยการเชิญชวนให้พนักงานลูกจ้างและครอบครัวพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกันบริจาคโลหิต เป้าหมายรวม 8.4 ล้านซีซี

2. โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝายถวายแม่ของแผ่นดิน จำนวน 84 ฝาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับชุมชนในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำด้วยการนำวัสดุคอนกรีตที่ชำรุด เช่น เสาไฟฟ้า เสาตอม่อ คอนกรีต นำมาเป็นวัสดุในการสร้างฝายเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด Community Partnership การเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับท้องถิ่น ชุมชนและสังคมในการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและเกษตรกร

3. โครงการ 84 ชุมชน ปลอดภัยใช้ไฟ PEA เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน โดยเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในชุมชนให้มีความปลอดภัยครอบคลุมพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า

4. โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนองตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการอนุรักษ์ช้างไทย โดยปล่อยช้าง จำนวน 8 เชือก ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันช้างโลก (World Elephant Day) ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ทรงปล่อยช้างเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรก อีกทั้งได้จัดทำโป่งเทียม จำนวน 12 แห่ง เพื่อเป็นเพิ่มสารอาหารแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับสัตว์ป่า

สำหรับโครงการทั้ง 4 โครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนกว่า 18 ล้านราย รู้สึกภาคภูมิใจและยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 นี้