ครม.เว้นค่าต๋งเจ้าของโรงงาน

วันที่ 06 ก.ค. 2553 เวลา 19:05 น.
ครม.เห็นชอบเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานเป็นเวลา 1 ปี ลดภาระสร้างแรงจูงใจลงทุนต่อเนื่อง

นพ.มารุต มัสยวานิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้
         
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่ถึงกำหนดเรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ในวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ได้แก่ โรงงานประเภทชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน) และจำพวกที่ 3 (ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้)              
         
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน ก่อให้เกิดแรงจูงใจ และส่งผลกระทบทางจิตวิทยาให้มีการรักษาการลงทุนอย่างต่อเนื่อง รักษาการจ้างงานและเพื่อรองรับการขยายในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ  จึงควรที่จะมีการพิจารณายกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมรายปีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องชำระตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นเวลา 1 ปี
         
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและแก้ปัญหาพื้นฐานให้กับภาคส่วนต่างๆ  ตามนโยบายสร้างความปรองดองแห่งชาติของรัฐบาล เนื่องจากตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่มีการชุมนุมทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องประกอบกับการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นภายในประเทศ