หุ้นกู้พฤกษายอดจองสูงกว่า 7 เท่า

วันที่ 24 มิ.ย. 2553 เวลา 15:52 น.
พฤกษา ประสบความสำเร็จในการร่วมกันจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ยอดจองสูงกว่า 7 เท่า

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนด้านการเงินได้ดียิ่งขึ้น จากการกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ อนึ่ง การที่บริษัทสามารถประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มาจากความมั่นใจของผู้ลงทุนในปรัชญาในการทำงาน วิสัยทัศน์ และผลประกอบการของบริษัท ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของพฤกษา ครั้งนี้ได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก ผมขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจบริษัทฯ โดยในปี 2553 นี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ” นายทองมากล่าว

นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ SVP ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ นายสุรเดช เกียรติธนากร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย และ  นายพิศาล ขัตติโยทัยวงศ์ SVP หัวหน้าทีมอาวุโส ทีมตลาดตราสารหนี้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย  ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยร่วมกันว่าหุ้นกู้พฤกษาได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจและการชำระหนี้ โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายมี 2 ชุด คือ อายุ 3 ปี และ 5 ปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท และ 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี และ 3.75% ต่อปี ตามลำดับ ส่วนผลของการจัดจำหน่ายนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย โดยในส่วนนักลงทุนสถาบันมีความต้องการลงทุนเป็นมูลค่าถึง 7 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่สามารถจัดสรรให้ได้