เกษตรอนุมัติงบบรรเทาแล้งตำบลละ1ล้านบาท

วันที่ 13 มี.ค. 2558 เวลา 21:40 น.
เกษตรอนุมัติโครงการตำบลละ1ล้านบาทบรรเทาปัญหาภัยแล้งพบชาวบ้านไม่เข้าใจรูปแบบโครงการเสนอแต่งบขุดลอกนายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับกระทรวง หรือโครงการตำบลละ  1 ล้านบาท  ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการครั้งที่ 2 โดยมีจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน 24 จังหวัด 106 อำเภอ 253 ตำบล  485 โครงการ รวมงบประมาณ  229  ล้านบาท โดยโครงการส่วนใหญ่กว่า 53%  หรือ 260 โครงการ จะเกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน การผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป  8% การปรับปรุงโครงสร้างขั้นพื้นฐาน 36 % การจัดการเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตสินค้าเกษตร 2%  ซึ่งเมื่อรวมตัวเลขที่คณะกรรมการฯระดับกระทรวงได้มีการอนุมัติครั้งที่ 1 แล้ว 222 โครงการ ใน 122 อำเภอ วงเงิน 104.9 ล้านบาท จะมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วทั้งสิ้น 707 โครงการ วงเงิน 334 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้าแผนการพิจารณาสนับสนุนโครงการของชุมชนขณะนี้  ซึ่งตามแผนที่กำหนดให้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2558 ทุกศูนย์

บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือ ศบกต. ต้องมีการจัดทำโครงการ และกลั่นกรองจากคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอแล้วเสร็จทุกตำบล และคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดต้องพิจารณาให้การอนุมัติโครงการแก่ชุมชนอย่างน้อย 2,330 ตำบล และมีโครงการนำเข้าพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในระดับกระทรวงจำนวนไม่น้อยกว่า 1,139 ตำบล แต่ขณะนี้พบว่า ในส่วนการจัดทำโครงการของชุมชนผลดำเนินการทั้งสิ้น 2,881 โครงการคิดเป็น 92.13 % ผ่านคณะกรรมการฯ อำเภอแล้ว 1,432 โครงการ  46.94 % ผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด 818 โครงการ 35.10% และผ่านคณะกรรมการฯระดับกระทรวง 385 โครงการ หรือ 33.80 % ซึ่งจะพบว่าส่วนที่ยังต่ำกว่าแผนเนื่องจากเป็นช่วงการพิจารณารายละเอียดของโครงการระดับอำเภอและจังหวัดที่กลั่นกรองโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและเกิดการจ้างแรงงาน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ทำความเข้าใจในพื้นที่ต่อข้อกำหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น สัดส่วนผู้ใช้แรงงานอยู่ที่ 30 – 50 % แต่บางจังหวัดยังเข้าใจว่าต้อง 50 % เท่านั้น หรือ การเสนอโครงการต้องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพียงอย่างเดียว ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นการสร้างรายได้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งก็สามารถเสนอโครงการได้เช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายการอนุมัติและเบิกจ่ายงบประมาณไปยังชุมชนชนได้ทั้งหมด 15,000 โครงการในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากเป้าหมาย 3,051 ตำบล ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเม.ย.  2558  และผลการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยแล้งแล้วเสร็จในเดือนมิ.ย.  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะรวมรวมผลความคืบหน้าการดำเนินงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทราบในอีก 2 สัปดาห์

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการโอนเงินไปยังชุมชนนั้น หลังจากคณะกรรมการฯระดับกระทรวงมีมติแล้วจะเสนอโครงการไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อโอนเงินผ่านบัญชีธกส.ไปทางจังหวัดเข้าที่ศบกต.ซึ่งเปิดบัญชีธนาคารไว้รองรับแล้ว