สั่งกรมชลฯศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาว

  • วันที่ 09 มี.ค. 2558 เวลา 07:05 น.

สั่งกรมชลฯศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาว

รมว.เกษตรฯ สั่งกรมชลประทานเดินหน้าศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาว   

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  ได้สั่งการให้กรมชลประทานไปศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาวทั้งการพัฒนาเส้นทางระบายน้ำฝั่งตะวันออกหรือฟลัดเวย์  การผันน้ำจากแม่น้ำโขง และการหาพื้นที่แก้มลิงเพื่อรับน้ำในฤดูน้ำหลาก   เพื่อจะได้เป็นแผนการดำเนินการในอนาคต  เนื่องจากรัฐบาลนี้จะเน้นในเรื่องการปฏิบัติในแผนระยะสั้นและระยะกลาง จากงบประมาณปี  2558- 2559 เป็นหลัก  ดังนั้นต้องศึกษาแผนระยะยาวไว้ และหากว่าโครงการได้ใดสามารถดำเนินการได้ทันทีจะได้กำหนดไว้ในงบประมาณปีต่อไป รวมทั้งให้เตรียมหารือกับกระทรวงมหาดไทยถึงความเป็นไปได้ในการให้กรมชลประทานเข้าไปดูแลแหล่งน้ำที่กรมชลฯถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)แต่มีปัญหาเรื่องงบประมาณในการบำรุงรักษา

ทั้งนี้ให้กรมชลฯไปทำรายละเอียดโครงการฟลัดเวย์ตะวันที่มีการศึกษาไว้ก่อนหน้ามาพิจารณา ซึ่งก่อนหน้ามีการศึกษาโครงการนี้ไว้ สองชุด คือชุดการศึกษาของกรมชลประทานและของบริษัทเอกชน อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ชุดการศึกษาของกรมชลฯเหมาะสมที่สุด เพราะใช้เส้นทางน้ำเดิมแต่อาจต้องมีการปรับปรุงและขยายคูคลองเพิ่ม และไม่ต้องเวนคืนที่ดินมาก ซึ่งจะลดปัญหาทางสังคม และจะทำให้โครงการมีโอกาสเกิดได้มากที่สุด  ส่วนโครงการฟลัดเวย์ตะวันตก คงไม่มีการดำเนินการ เพราะเกิดได้ยากเพราะกระทบชุมชนและภูมิประเทศไม่เหมาะสม

นอกจากนั้นให้กรมชลฯศึกษาการผันน้ำจากแม่น้ำโขงเพื่อมาเติมแหล่งน้ำในประเทศ ซึ่งเดิมกรมชลฯศึกษาโครงการ โขง ชี มูล เลย เอาไว้ ให้กรมชลฯไปดูว่าจะทำอย่างไรจะทำเป็นโครงการขนาดย่อมลงมาเพื่อเป็นโครงการนำร่องก่อน อย่างไรก็ตามจะนำเรื่องนี้หารือกับรัฐบาลและหารือกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงต่อไป  ซึ่งโครงนี้หากสำเร็จจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น เพราะจากฤดูแล้ง 2-3 ปีที่ผ่านมาภาคนี้ได้รับผลกระทบมากที่สุด ทั้งน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

ข่าวอื่นๆ