กลุ่มอุตสาหกรรมคาดส่งออกยางปีนี้ทรงตัว

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 21:49 น.
กลุ่มอุตสาหกรรมคาดส่งออกยางปีนี้ทรงตัว
กลุ่มยาง ส.อ.ท.คาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางปีนี้ทรงตัว ตั้งเป้าร่วมเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางฯสศอ.

นายบุญหาญ อู่อุดมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มการส่งออกที่ทรงตัว เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก แต่ปัญหาเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งตัวก็ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องต่อทุกอุตสาหกรรม โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกในปีนี้จะเติบโตที่ 2.6 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศที่ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมากที่สุดอันดับหนึ่ง ได้แก่  กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง อาเซียน อเมริกาใต้ และยุโรป เป็นต้น อย่างไรก็ตามปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวน และจะส่งผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ทำให้ไทยเริ่มมองโอกาสในตลาดอื่นๆ เพิ่มขึ้น และอเมริกาใต้ถือเป็นตลาดที่มีโอกาสนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางจากไทยมากขึ้น จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แปรรูปยางเพื่อการผลิตยานยนต์มากขึ้น

นอกจากนี้ ในปี 2558 ส.อ.ท.ตั้งเป้าจะเข้าร่วมเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ  โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องผลงานการวิจัยว่าที่ผ่านมามีนักวิจัยคนใดทำการวิจัยในหัวข้อใดมาแล้วบ้าง และเน้นเรื่องการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิก

“แม้ผลงานการวิจัยต่างๆ ยังไม่เป็นรูปธรรมนัก แต่ช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการได้มากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นช่องทางในพัฒนาอุตสาหกรรม โดยที่ผ่านมาสมาชิกในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางเข้าร่วมเครือข่ายแล้วกว่า 50 ราย และในปีนี้ตั้งเป้าผลักดันให้สมาชิกในกลุ่มเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้นอีก 100% และหากผู้ประกอบการนำงานวิจัยไปพัฒนาเป็นรูปธรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ยางได้อย่างน้อย 20-30% ทั้งนี้การสร้างเครือข่ายลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการที่เป็นเอสเอ็มอีมากขึ้นในการนำไปต่อยอดอุตสาหกรรม”นายบุญหาญ กล่าว 

ด้านนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการ สศอ. เปิดเผยว่า สศอ.ได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ของเครือข่ายฯ  ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายฯ มีสมาชิกจํานวน 173 ราย แบ่งเป็น นักวิจัยด้านยาง 72 ราย นักวิจัยด้านไม้ยางพารา 6 ราย ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ยางในกลุ่มต่างๆ 81 ราย ผู้ประกอบการด้านไม้ยางพารา 14 ราย มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของสมาชิกในเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเทคโนโลยียางในด้านต่างๆ มีการจัดสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการดำเนินงานในปี 2558 สศอ. จะปรับการพัฒนาเครือข่ายฯ ให้สามารถตอบสนองทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น โดยการเน้นการจัดกิจกรรมที่จะทําให้เกิดการพบปะหารือกันของสมาชิกของเครือข่ายฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนปี 2556 – 2557 ที่ผ่านมาเครือข่ายฯ ได้ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยมีโครงการวิจัยนำร่อง ได้แก่ งานศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการผลิตยางล้อตันทนน้ำมันสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ งานศึกษาวิจัย เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพยางล้อตันขาว งานศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการวัดความเข้มข้นของน้ำยาป้องกันรักษาเนื้อไม้สำหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา และงานศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการรักษาสีขาวของไม้ยางพาราสำหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา