บิ๊กตู่ถกยุทธศาสตร์น้ำสั่งแล้ง-ท่วมปีนี้ต้องลดลง

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 21:10 น.
บิ๊กตู่ถกยุทธศาสตร์น้ำสั่งแล้ง-ท่วมปีนี้ต้องลดลง
“ประยุทธ์”สั่งการพื้นที่น้ำแล้งน้ำท่วมปีนี้ต้องลดลง พร้อมเห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำระยะ 10 ปี

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงงบประมาณแต่ละหน่วยงานที่จัดสรรทั้ง 2558-2559 ตรงกับยุทธศาสตร์หรือไม่

ทั้งนี้ แผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์จัดการน้ำปี 2558 ได้จัดทำกรอบคิดเป็นวงเงินรวม 1.08 แสนล้านบาท โดยขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้เห็นชอบและจัดสรรงบประมาณตามแผนดังกล่าวมาให้แล้วจำนวน 55,985 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลาง 16,278 ล้านบาท และเงินกู้ จำนวน 39,706 ล้านบาท โดยสามารถใช้งบประมาณดำเนินการตามโครงการได้ 4,227 งาน

นายเลิศวิโรจน์ กล่าวว่า ในส่วนของกรมชลประทานนั้นได้รับงบประมาณสำหรับการลงทุนสำหรับโครงการตามยุทธศาสตร์น้ำปี 2558 ที่ 3.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะของบประมาณเพื่อเพิ่มเติมประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยเป็นส่วนของงบกลาง 1.6 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืม โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในเดือนมีนาคม ส่วนในกรอบงบประมาณแผนยุทธศาสตร์ปี 2559 ได้ตั้งงบประมาณไว้ 1.3 แสนล้านบาท

สำหรับการขอจัดสรรงบประมาณ2558 ปี เพิ่มเติมนั้น กรมชลฯ จะนำไปใช้ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการจัดหาแหล่งน้ำและประปาหมู่บ้าน จำนวน 7,490 หมู่บ้าน ทำให้หมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากมีประปาใช้ครบทั้งประเทศในปี 2560 โครงการจัดหาน้ำดื่มโรงเรียนและชุมชน 6,132 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเมือง 255 แห่ง 

อย่างไรก็ตาม ส่วนของยุทธ์ศาสตร์การบริหารจัดการน้ำระยะ 12 ปี ปี 2558-2569 นี้จะเป็นเหมือนกรอบการทำงาน  แต่ในส่วนแผนการลงทุนต่างๆ จะเป็นอีกส่วนหนึ่ง เช่นการป้องกันปัญหาอุทกภัยนั้นจะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เช่นโครงการฟลัดเวย์นั้น ยังต้องใช้เวลาศึกษาผลกระทบในปี  2558 – 2559 กว่าจะลงทุนได้ก็จะเป็นปี 2560

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบการจัดลำดับความสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ ระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ 2558 – 2569 แบ่งเป็น 6 เรื่อง โดยมีลำดับการดำเนินการแผนที่สำคัญดังนี้  1.การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค โดยจะแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จในปี 2560 2.การขาดแคลนน้ำภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรม 3.ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 4.การจัดการคุณภาพน้ำ 5.การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การกัดเซาะพังทลายของดิน 6.การบริหารจัดการโครงการ

ทั้งนี้ ปี 2558 กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ 6,000 ล้านบาท ในการแก้ปัญหาเพิ่มต้นทุนน้ำให้ตามหมู่บ้าน โดยคาดว่าจะของบประมาณเพิ่มอีก6,000 ล้านบาท ตามแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ เพื่อการลงทุนเพิ่มศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุน โดยเฉพาะในแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่โดยไม่ต้องไปผ่านการทำวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่พล.อ.ประยุทธ์ย้ำกับที่ประชุมมากที่สุดคือเรื่องของงบประมาณในปี 2557-58 ที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรไปแล้วต้องมีการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้องไม่เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นดำเนินการอย่างถูกต้องและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

“นายกรัฐมนตรี ได้ถึงสั่งการว่าว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีภัยน้ำท่วมซ้ำซากต้องลดลง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับไปปฏิบัติ ขณะที่เรื่องของการบริหารป่าต้นน้ำก็ต้องให้ความสำคัญมาก ส่วนที่เป็นป่าที่เป็นไข่แดงให้ซีลเลยห้ามบุกรุก ส่วนที่พบว่ามีการบุกรุกเข้าไปแล้วก็ให้ใช้หลักรัฐศาสตร์เข้าไปเจรจา แต่หาพบว่ายังฝ่าฝืนก็ต้องดำเนินการ ส่วนไหนที่ชุมชนอยู่ใกล้และอยู่ร่วมกับป่าก็ต้องดำเนินการชี้แจง ซึ่งเรื่องนี้ท่านอธิบดีกรมอุทยานฯ ก็รับไป”นายจตุพร กล่าว