เกษตรฯรณรงค์ซื้อเนื้อหมู-เป็ด-ไก่ปลอดภัย

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 11:56 น.
เกษตรฯรณรงค์ซื้อเนื้อหมู-เป็ด-ไก่ปลอดภัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจีน

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์ มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรม “มุ่งมั่นรวมใจ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจีน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 13 ก.พ. ณ ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารสามารถจับจ่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยได้มาตรฐานรับรองการผลิตจากกรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ได้มีการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตตั้งแต่ระดับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ จนถึงสถานที่จำหน่ายรวมทั้งการเคลื่อนย้ายสัตว์

“ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้รับรองฟาร์มมาตรฐานเป็นจำนวน 9,000 ฟาร์ม มีจำนวนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 1,874  แห่ง และรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด 4,000 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินงานควบคุมกำกับในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ ฟาร์มมาตรฐานได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งอยู่ในความควบคุมของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ให้การดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์ตลอดจนการใช้ยา ในการเคลื่อนย้ายสัตว์จากฟาร์มสู่โรงฆ่าสัตว์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์  ส่วนโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) ที่กรมปศุสัตว์รับรองต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า จากสถานที่จำหน่ายไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วย” นายชวลิต กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเน้นย้ำให้ประชาชนเลือกซื้อเนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ มาบริโภคจากสถานที่จำหน่ายที่น่าเชื่อถือผ่านการรับรองของกรมปศุสัตว์ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) หรือเนื้อสัตว์อนามัยที่มีตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งผู้บริโภคสามารถใช้สัญลักษณ์รับรองดังกล่าว ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานการรับรองของกรมปศุสัตว์ต่อไปด้วย เพื่อจะได้มั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์นั้นสะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภค มีระบบตรวจสอบย้อนกลับจากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ไปยังฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และมีการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์โดยการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์และสารตกค้าง