สุวรรณภูมิเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการรับฤดูกาลท่องเที่ยว

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 09:10 น.
สุวรรณภูมิเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการรับฤดูกาลท่องเที่ยว
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งร่วมกับ บก.ตม.2 ติดตั้งเครื่อง Auto Channel เพิ่มเติมอีก 16 เครื่อง ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวด้านการตรวจหนังสือเดินทาง

 นายประพนธ์ ปัทมกิจสกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ High Season ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558 เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ในแต่ละวันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) มีผู้โดยสารใช้บริการสูงเฉลี่ยวันละ 150,000-160,000 คน ดังนั้นที่ผ่านมา ทสภ. จึงได้มีการเร่งปรับปรุงการบริการในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น โดยแผนงานสำคัญในปีนี้  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)  โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (บก.ตม.2) จะมีแผนติดตั้งเครื่อง Auto Channel หรือเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัติโนมัติเพิ่มเติมอีก 16 เครื่อง จากเดิมที่มี 16 เครื่อง ทั้งในส่วนผู้โดยสารขาเข้าและขาออก ทำให้มีเครื่อง Auto Chanel เป็น 32 เครื่อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหนังสือเดินทางให้กับผู้โดยสารชาวไทย เป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการรอคิวยาวในการตรวจหนังสือเดินทาง และปัญหาบุคลากรของ บก.ตม.2 ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เครื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการติดตั้งและทดลองระบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2558 นี้  ในระหว่างนี้ บก.ตม.2 ได้จัดกำลังพลมาเสริมเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ

นายประพนธ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทสภ. ได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการผู้โดยสารมาโดยตลอด และได้มีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารในช่วง High Season โดยในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ทสภ. ได้มีการเปิดใช้งานอาคาร Transfer Baggage Terminal เพื่อใช้ขนถ่ายสัมภาระสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการต่อเครื่อง (Minimum Connecting Time) จากเดิม 75 นาทีเหลือ 60 นาที และช่วยลดความแออัดของกระเป๋าที่อาคารผู้โดยสารการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) หรือ TAXI KIOSK การจัดให้มีที่จอดรถสำหรับสุภาพสตรี การติดตั้งเครื่องชาร์ตอุปกรณ์อีเล็คทรอนิค การขยายระยะเวลาในการให้บริการ Internet Free Wi-Fi  ความเร็ว 10/2 Mbps จากเดิม 1 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมง การติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัติโนมัติ (Automated External Defibrillator) เป็นต้น ในส่วนการปรับปรุงด้านบริการนั้น ทสภ. ได้มีการเพิ่มจำนวนพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ จากเดิมที่มี 191 คน เป็น 285 คน เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ การจัดให้มีพนักงาน Walking Staff ให้บริการข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสารในการกรอกเอกสารใบ ตม.6 อีกทั้งยังจัดให้มีล่ามภาษาจีนคอยให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะที่บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง การติดตั้งเครื่องสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้โดยสารที่บริเวณห้องน้ำและเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง เป็นต้น

นายประพนธ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นในปีนี้  ทสภ. ยังมีแผนที่จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในอีกหลาย ๆ ด้าน โดยจะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการบริการ อาทิ การต่อเติมพื้นที่ในอาคารเทียบเครื่องบิน D ชั้น 3 ให้เป็นห้องรับรองพิเศษ (Lounge) ซึ่งจะทำให้ ทสภ. มีพื้นที่ให้บริการรับรองผู้โดยสารของสายการบินต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นอีก 5,000 ตารางเมตร การปรับปรุงห้องน้ำตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร แบ่งเป็น ห้องน้ำในห้องพักคอยผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง (Hold Room) จำนวน 63 ห้อง และก่อสร้างห้องน้ำเพิ่มในอาคารผู้โดยสารอีก 3 จุด ทำให้จะมีห้องน้ำเพิ่มอีก 39 ห้อง การปรับปรุงประสิทธิภาพทางวิ่ง ทางขับ โดยการเปลี่ยนพื้นผิวทางวิ่ง ทางขับบางส่วนให้เป็นคอนกรีต การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลผู้โดยสาร หรือ Information Kiosk โดยระบบดังกล่าวจะสามารถบอกทิศทาง ระยะทาง และระยะเวลาการเดินทางไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ เพียงแตะ Boarding Pass ไปที่เครื่อง หรือใส่หมายเลขเที่ยวบิน  ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ระบบ Information Kiosk จะถูกพัฒนาให้บอกข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ ทสภ. ยังมีแผนที่จะนำรูปแบบการให้บริการข้อมูลด้วยระบบ Video Call มาใช้ ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตามจุดต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวได้อย่างสะดวก โดยสามารถเลือกใช้บริการได้ 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น และรัสเซีย การเพิ่มบริการ Airport Bus ไปส่งยังจุดต่าง ๆ ที่สำคัญภายในเมือง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

นายประพนธ์ กล่าวว่า ทสภ. ได้ยึดนโยบายการบริหารงานที่มุ่งเน้นให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมาโดยตลอด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของ ทสภ. ให้ได้มาตรฐานที่เหนือระดับ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มุ่งสู่การเป็นประตูสู่นานาชาติ (International Gateway) และให้ความสำคัญกับการบริการด้วยรอยยิ้ม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้โดยสาร ตอกย้ำแนวคิดในการเป็น “Airport of Smiles”