ครม.ตั้งสำนักเลขาธิการยกระดับวิชาชีพท่องเที่ยว

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 21:31 น.
ครม.อนุมัติตั้งสำนักงานเลขาธิการระดับภูมิภาคยกระดับวิชาชีพด้านท่องเที่ยวรับอาเซียน

นายยงยุทธ์ มัยลาภ โฆษกสำนักงานนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการจัดทำและลงนามความตกลงการจัดตั้งสำนักเลขาธิการระดับภูมิภาค สำหรับการดำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาเซียน  ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (กก.) เสนอ   ซึ่งให้รมว.ท่องเที่ยวฯไปดำเนินการระหว่างที่มีการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ 18  ที่ประเทศเมียนมาร์  ระหว่างวันที่  22-29 ม.ค. 2558    ตามมติการประชุมครั้งที่  16  ในวันที่  22 ม.ค.  2556  ที่ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สำหรับข้อตกลงดังกล่าวสาระสำคัญของเรื่องคือ การมีมติสนับสนุน ให้มีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการระดับภูมิภาคสำหรับบุคลากรท่องเที่ยวในอาเซียน  โดยเลือกเมืองจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่ตั้งของสำนักเลขาธิการ  ซึ่งการตั้งสำนักงานดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริหารงานและการดำเนินการโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอาเซียน

สำหรับหน้าที่ของสำนักเลขาธิการ ได้แก่  1. เพิ่มความสามารถในการดำเนินการตาม  MRA on Tourism Professionals  รวมทั้งส่งเสริมด้านการตลาดและการบริหาร  2.พัฒนาระบบลงทะเบียนบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน การจัดการฐานข้อมูล และทรัพยากรบุคคล 3. คิดและแนะนำกลไกในการรับรองและการประเมินผล  4) สร้างความมั่นใจในการนำทรัพยากรมนุษย์เงินและทุนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กรประกอบด้วย 1. คณะมนตรีบริหาร :  มีหน้าที่วางนโยบายและโครงสร้างองค์กร ให้คำแนะนำ  แผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี ตรวจสอบรายได้และทรัพย์สินต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของสำนักเลขาธิการ    2. ผู้อำนวยการ  :  มีหน้าที่บริหารงาน เตรียมแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี รายงานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาและดำเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นที่คณะมนตรีบริหารมอบหมายโดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี  3. เจ้าหน้าที่ :  ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่อสัญญาได้ตามความเหมาะสม