วันเด็กทำดอนเมืองล่าช้า 92 เที่ยวบิน

วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 20:24 น.
วันเด็กทำดอนเมืองล่าช้า 92 เที่ยวบิน
วิทยุการบินฯ สรุปการล่าช้าของเที่ยวบิน ในวันเด็กแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 92 เที่ยวบิน แบ่งเป็นบินวนรอบนอากาศ 50 เที่ยวบิน  และจอดรอที่ภาคพื้นดิน 42 เที่ยวบิน

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รายงานสรุปผลการปฏิบัติการแสดงการบินงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ดังนี้ 1.การบินแบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-09.15น. /ช่วงที่ 2 เวลา 10.20-11.40น./ช่วงที่ 3 เวลา 12.20-13.25น./ช่วงที่ 4 เวลา 14.30-15.20น.2.ผลกระทบการล่าช้าของเที่ยวบิน2.1 ช่วงที่ 1 เวลา 08.00-09.15น. - อากาศยานบินวนรอภาคอากาศ (Hold) จำนวน 23 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 20 นาที - อากาศยานล่าช้าภาคพื้น จอดรอในหลุมจอด (Gate hold) และบนทางขับ จำนวน 6 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 45 นาที 2.2 ช่วงที่ 2 เวลา 10.20-11.40น. - อากาศยานบินวนรอภาคอากาศ (Hold) จำนวน 10 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 7 นาที- อากาศยานล่าช้าภาคพื้น จอดรอในหลุมจอด (Gate hold) จำนวน 14 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 20 นาที 2.3 ช่วงที่ 3 เวลา 12.20-13.25น. - อากาศยานบินวนรอภาคอากาศ (Hold) จำนวน 10 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 8 นาที- อากาศยานล่าช้าภาคพื้น จอดรอในหลุมจอด (Gate hold) จำนวน 16 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 25 นาที 2.4 ช่วงที่ 4 เวลา 14.30-15.20น. - อากาศยานบินวนรอภาคอากาศ (Hold) จำนวน 7 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 8 นาที- อากาศยานล่าช้าภาคพื้น จอดรอในหลุมจอด (Gate hold) จำนวน 6 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 20 นาที 2.5 รวมทั้ง 4 ช่วงเวลาการแสดงการบิน - อากาศยานบินวนรอภาคอากาศ (Hold) จำนวน 50 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 11 นาที- อากาศยานล่าช้าภาคพื้น จอดรอในหลุมจอด (Gate hold) จำนวน 42 เที่ยวบิน เฉลี่ยเที่ยวบินละ 27 นาที  อย่างไรก็ตามไม่มีการล่าช้าของเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3. สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องแต่อย่างใด การแสดงการบินใช้เวลาเสร็จสิ้นเร็วกว่าทีที่กำหนดไว้ตามแผน ทำให้เปิดสนามบินใช้งานได้เร็วขึ้น การให้บริการฯโดยทั่วไปได้รับ ผลกระทบการล่าช้าตามข้อมูลที่รายงานข้างต้น ทั้งนี้โดย ศก. ได้รับการประสานการปฏิบัติเป็นอย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน (ศจ.) หรือ Bangkok area control center ที่ช่วยบริหารจัดการจนทำให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี เกิดความปลอดภัยสูงสุดและทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงลงได้เป็นที่เรียบร้อยอย่างสมบูรณ์

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ