แนะรัฐผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าแก้วิกฤตพลังงาน

วันที่ 17 พ.ย. 2557 เวลา 21:44 น.
แนะรัฐผลักดันรถยนต์ไฟฟ้าแก้วิกฤตพลังงาน
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทยแนะรัฐบางสนับสนุน  รถพลังไฟฟ้าเป็นทางเลือกประชาชน แก้ไขปัญหาพลังงาน

นายสมชาย สาโรวาท ประธานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพไทย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นายทองฉัตร หงส์ลดารมย์ สมาชิกสภาปฏรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ปฎิรูปพลังงาน เพื่อเสนอความคิดเห็นเรื่องการพัฒนาโครงการรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชาติ 

โดยมีเนื้อหาสำคัญว่า จากการศึกษา คณะกรรมการพบว่า ปัญหาพลังงานในประเทศนับวันมีความต้องการ และราคาสูงขึ้น แม้รัฐจะมีนโยบายใช้พลังงานทดแทนโดยใช้แก๊สโซฮอลและไบโอดีเซล แต่กลับไม่สามารถทำให้ราคาลดลงได้มากนัก อีกทั้ง ประเทศในยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น แม้ในมาเลเซียมีการตื่นตัว

นอกจากนี้ มีแนวโน้มจะใช้พลังงานใหม่ อาทิ การผลิตและนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า แต่ปัจจุบัน รัฐบาลไทยยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้มีการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า มีแต่สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทนประเภท แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซล และแก๊สธรรมชาติ (NGV) ซึ่งไม่ได้ลดการใช้พลังงานฟอสซิลเท่าที่ควร

“หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ ไทยคงประสบปัญหาพลังงานอย่างยืดเยื้อ ไม่สามารถแก้ปัญหาวิกฤติพลังงานได้ กลายเป็นปัญหาที่ล้าหลังทางเทคโนโลยีที่ทั่วโลกได้รณรงค์อย่างจริงจังแล้ว ซึ่งอาจทำให้ไทยสูญเสียฐานการผลิตใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตได้”

อย่างไรก็ดี จึงขอเสนอความเห็น 1.ต้องผลักดันให้รัฐกำหนดนโยบายส่งเสริมรองรับการผลิตและใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการตื่นตัวอย่างชัดเจนรวดเร็ว 2.ส่งเสริมให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า สำหรับขนส่ง และเดินทางของประชาชน โดยลดหย่อนภาษีไฟฟ้า และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้วย 

3.เตรียมความพร้อม จัดหาพลังงานไฟฟ้า ในกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต และ 4.สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การยืดอายุ เพิ่มสมรรถนะ การจำกัดของเสียหรือวัสดุมีพิษจากแบตเตอรี่ เป็นต้น