ก.เกษตรสั่งสำรวจบุกรุกที่ดินรัฐทั่วประเทศ

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 05:58 น.
ก.เกษตรสั่งสำรวจบุกรุกที่ดินรัฐทั่วประเทศ
“ปีติพงศ์” สั่งสปก.สำรวจการบุกรุกที่ดินรัฐทั่วประเทศ

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ไปสำรวจการบุกรุกที่ดินของสปก.ทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการตรวจสอบบุคคลที่ถือครองที่ดินสปก.ว่ามีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรหรือไม่ ตามนโยบายของคสช. เพื่อดำเนินการตามกฎหมายทันที เนื่องจากที่ผ่านมา สปก.ยังไม่ค่อยดำเนินการในเรื่องนี้ ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการไปแล้ว แม้กระทรวงเกษตรฯจะไม่มีอำนาจจับกุมทันทีแต่สามารถฟ้องร้องทางแพ่งได้

สำหรับมาตรการที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือการแก้ไขปัญหาที่ดินชุมชนที่อยู่ในเขตสปก.โดยจะหารือกับกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ว่าจะสามารถโอนที่ดินที่เป็นชุมชนเมืองในเขตสปก.ให้ราชพัสดุดูแลได้หรือไม่เพื่อจะได้เป็นที่ดินของรัฐต่อไป และทั้งสปก.และราชพัสดุจะต้องมีมาตรการออกมาป้องกันการเกิดเมืองในพื้นที่สปก.ร่วมกันเพื่อป้องกันการเอาอย่างของคนในพื้นที่

นอกจากนั้นกรณีที่ดินสปก.ที่ได้มาจากการจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพื่อออกสปก. 4-01 ให้ไปดูว่าจะมีมาตรการอย่างไรที่จะให้เกษตรกรสามารถซื้อ หรือเช่าซื้อได้เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำการเกษตรได้ ซึ่งเงินที่ได้จากการให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อจะทำให้กองทุนมีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถซื้อที่ดินได้เพิ่มขึ้น และหากอนาคตภาษีที่ดิน ภาษีมรดก สามารถเกิดขึ้นได้จริงนายทุนที่ดินขายที่ดินออก สปก.ก็จะมีเงินซื้อที่ดินมาจัดให้กับเกษตรกรทียากจนเช่า หรือเช่าซื้อได้ คล้ายกับธนาคารที่ดิน

“ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้บอกให้ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งในส่วนตัวก็ถือว่าเป็นการทำสงครามครั้งสุดท้ายที่ทำงานเพื่อเกษตรกรหายจากความยากจน เป็นสิ่งที่อยู่ในใจตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องยางและข้าว และการขยายผลโครงการพระราชดำริและน้อมนำแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับให้คุณภาพชีวิตเกษตรกรดีขึ้นโดยจะไม่มีโครงการสร้างหนี้ให้เกษตรกรอีกแล้ว หากกองทุนของสปก.มีขนาดโตขึ้นก็จะมี มีเงินหมุนเวียนพร้อมที่จะซื้อเพื่อมาให้เกษตรกรเช่าทำประโยชน์ต่อไป” นายปีติพงศ์ กล่าว

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสปก. กล่าวว่าปัจจุบันที่ดิน สปก. 40 ล้านไร่ เป็นที่ดินที่มาจากการซื้อที่ดินเอกชนมาจัดสปก4-01 ประมาณ 4.5 แสนไร่ ซึ่งที่ผ่านมาสปก.ให้เช่าต่ำสุด 60 บาทต่อไร่ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรบางส่วนที่ขอเช่าซื้อแต่ไม่มากทำให้เงินในกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีเพียง 3,000 ล้านบาท ไม่มีการหมุนเวียน เมื่อฝ่ายนโยบายขับเคลื่อนก็จะมีการดำเนินการด้านนี้มากขึ้น