ซุปเปอร์บอร์ดโละ3บอร์ดก.เกษตร

  • วันที่ 25 ก.ค. 2557 เวลา 21:55 น.

ซุปเปอร์บอร์ดโละ3บอร์ดก.เกษตร

ซุปเปอร์บอร์ดโละ3บอร์ดกระทรวงเกษตรฯ  สกย. บอร์ดนม และบอร์ดสะพานปลา

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ว่า  นายรังสรรค์ ศรีวราศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 25 ก.ค. 2557 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(มิลล์บอร์ด) โดยให้  1. นายอภิชาต  จงสกุล 2.นายพงศ์กานต์ หงสกุล  3.นายวิทวัส ชัยปราณี  4. นาย ช.นันท์ เพ็ชรไพศิษฎ์ เป็นกรรมการมิลล์บอร์ด

นอกจากนั้นให้มีการตั้งกรรมการบริหารของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(กสย.) ชุดใหม่ โดยให้แต่งตั้ง 1. นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท  2.นายธนพล ทองหวาน  3. นายสมชาย ณ ประดิษฐ์  4. นายกฤชนนท์ ห่อทองคำ  5. นายธีรพงศ์ ตันติเพชราภรณ์ 6. นายพรพินันท์ พิสุทธิวัชรกุล เป็นกรรมการ กสย.  และให้บุคคลดังต่อไปนี้พ้นจากตำแหน่งกรรมการกสย.ประกอบด้วย 1.นายมาโนช วีระกุล  2.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท  3. นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ 4. นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์  5.นายเสน่ห์ ทิพยบุรี 6.นายพิริยะ เอกวานิช

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าเมื่อวันที่ 2 ก.ค.  2557 ซุปเปอร์บอร์ดได้มีติตั้งกรรมการบริหารองค์การสะพาน(อสป.) โดยให้กรรมการชุดใหม่ประกอบด้วย 1.นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล เป็นประธานบอร์ด 2.พลเรือโทเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ 3.นายผณิศวร ชำนาญเวช 4.นางสาวกัณญภัค  ตันติพิพัฒน์พงศ์ 5. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์  6. นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล 7.นายจิรากร โกศัยเสวี เป็นกรรมการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ