สั่งจังหวัดทำแผนลดใช้พลังงาน

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 17:35 น.
สั่งจังหวัดทำแผนลดใช้พลังงาน
กระทรวงพลังงาน สั่ง พลังงานจังหวัด จัดทำแผนรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้จัดทำโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือนอย่างเข้มข้น โดยมอบหมายให้พลังงานจังหวัด76แห่งจัดทำแผนและกลยุทธ์ดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดของตนเองลดใช้ไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่ 20 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศมีเป้าหมายที่ต้องการลดใช้พลังงานโดยรวมลง10% ต่อปี

สำหรับปัญหาพลังงานของไทยในระยะยาว หากวางแผนไม่ชัดเจน และไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน อาจทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงานได้ โดยการรณรงค์ครั้งนี้ต้องการให้แต่ละจังหวัดไปจัดทำมาแผนเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันลดใช้พลังงาน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟและมีองค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าอย่างถูกต้องเพราะหากทุกฝ่ายไม่ตระหนักถึงคุณค่าพลังงานไทยอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนได้