อุตฯแจงยกเครื่องขั้นตอนออกรง.4

วันที่ 10 มิ.ย. 2557 เวลา 11:26 น.
อุตฯแจงยกเครื่องขั้นตอนออกรง.4
กระทรวงอุตสาหกรรมแจง 4 ขั้นตอนการออกใบรง.4 เร็วขึ้นเหลือ 30 วัน จากเดิม 90 วัน

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า  จากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับกระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม(รง.4) จากเดิม 90 วัน ลดลงเหลือ 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นเอกสารครบ ตามนโยบายของ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กระทรวงฯจึงจัดชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รง.4 พร้อมกับปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อภาคเอกชน โดยมีนายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่ รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมชี้แจง 

ทั้งนี้ ในการประชุมมีหัวข้อในการชี้แจง คือ 1.การเปิดอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนและผู้ประกอบการ(SCIE) 2.การยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 3.บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ ขอขยายโรงงาน พ.ศ.2557 ลดลงเหลือ 9 รายการ และ 4.การส่งเรื่องการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือการขอขยายโรงงานให้หน่วยงานส่วนกลางพิจารณา พ.ศ.2557

รายงานข่าวระบุว่า ในการประชุมมีเอกชนเข้าร่วมจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น และสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย