ตงฮั้ว ร่วมทุน สปริงนิวส์ ลุยทีวีดิจิตอล

  • วันที่ 10 ก.พ. 2557 เวลา 21:21 น.

ตงฮั้ว ร่วมทุน สปริงนิวส์ ลุยทีวีดิจิตอล

ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ ทุ่ม 250 ล้านบาท ร่วมทุนบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น ลุยทีวีดิจิตอล

บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ (10 ก.พ.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่นส์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติ จะเข้าร่วมลงทุนในบริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น ในมูลค่ารวม 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) โดยจะเข้าถือหุ้นจำนวนรวม 25,000,000 หุ้น หรือเท่ากับ 25% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 10.00 บาท คิดเป็นมูลค่าของรายการรวม 250 ล้านบาท โดยจะเป็นการเข้าร่วมลงทุนแบบมีเงื่อนไข ดังนี้

3.1 สปริงนิวส์ทีวี จะต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเ ภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและสาระ) (ใบอนุญาต)

3.2 สปริงนิวส์ทีวี จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากปัจจุบัน 5 ล้านบาท เป็น 1,000 ล้านบาท และต้องดำเนินการให้บริษัท เข้าถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25% ภายใน 30 กันยายน 2557 โดยสิทธิในการเข้าถือหุ้นจะเป็นการตัดสินใจของบริษัท

3.3 สปริงนิวส์ทีวี จะต้องให้สิทธิแก่บริษัท (First Right to Refusal) ในการเข้าซื้อหุ้นในสปริงนิวส์ทีวีได้จนถึง 60% ของทุนจดทะเบียนใดๆ ในราคาที่ตราไว้ (Par Value) ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี 3.4 ในกรณีที่สปริงนิวส์ทีวี ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ บริษัท สามารถยกเลิกสัญญาจะเข้าร่วมลงทุน และเรียกเงินลงทุนทั้งหมดคืน พร้อมค่าเสียโอกาส 12% ต่อปี จากทางสปริงนิวส์

สำหรับสปริงนิวส์ เป็นผู้เข้าประมูลและได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (SD)ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ โดยเสนอราคา 1,318 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ