อธิบดีกรมหม่อนไหมเดินหน้าสร้างองค์กร

วันที่ 10 พ.ค. 2553 เวลา 16:59 น.
กรมหม่อนไหม เร่งเดินหน้าสร้างองค์กรเป็นผู้นำการอนุรักษ์และพัฒนาไหมไทยสู่เวทีการค้าโลก สานต่อพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ให้การทอผ้าไหม เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติไทย

นายไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ อธิบดีกรมหม่อนไหม  อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า  กรมหม่อนไหมนับเป็นกรมตั้งใหม่อันดับที่ 13 ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ในการทำงานให้เป็นองค์กรนำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาไหมไทยสู่สากล เพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงสนพระทัยอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านการทอผ้าไหมมัดหมี่ เพื่อให้เป็นสมบัติของชาติและเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างรายได้ให้แก่ราษฎร  กรมหม่อนไหมจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานสำคัญ 6 ด้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาไหมไทยอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1.การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วและรวบรวมภูมิปัญญา เพื่อจัดตั้งเป็นธนาคารในส่วนภูมิภาค  ทั้งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯและสำนักงานหม่อนไหมเขตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะนำภูมิปัญญาดังกล่าวไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 2.  คุ้มครองพันธุกรรมให้คงอยู่และพัฒนาพันธุ์หม่อนไหมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป 3.สร้างนวัตกรรมและสร้างสรรค์งานด้านหม่อนไหม   4.  พัฒนาไหมหัตถกรรมและไหมอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถผลิตวัตถุดิบเส้นไหมให้เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และ  5.  ส่งเสริมเอกลักษณ์และค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหม

“ในการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  กรมหม่อนไหมจะมีการดำเนินการส่งเสริมทั้งในภาคการผลิตระดับอุตสาหกรรม  และการผลิตในเชิงหัตถกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างกลุ่มในลักษณะเครือข่ายซึ่งมีทักษะความชำนาญ เช่น กลุ่มผู้เลี้ยงไหมวัยอ่อน-กลุ่มผู้เลี้ยงไหม  กลุ่มผู้สาวไหมและกลุ่มทอผ้าไหมและสนับสนุนให้มีการผลิตสินค้าให้เป็นมาตรฐาน สำหรับในด้านการอนุรักษ์พันธุ์หม่อนและพันธุ์ไหมมีทั้งการเก็บรักษาเพื่ออนุรักษ์ไม่สูญหายควบคู่ไปกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์หม่อนไหมที่เหมาะสมกับสภาพการผลิตแต่ละท้องที่และฤดูกาล” นายไพโรจน์กล่าว