ชาวสวนยางขอรับค่าปัจจัยการผลิตแล้ว1ล้านราย

วันที่ 07 ต.ค. 2556 เวลา 19:14 น.
เกษตรกรชาวสวนยางขึ้นทะเบียนรับค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิต 2,520  บาทต่อไร่แล้ว 1.09 ล้านราย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพื่อรับเงินสนับสนุนเงินปัจจัยการผลิต  2,520 บาทต่อไร่ ณ  วันที่  6 ต.ค. มีตัวเลขเกษตรกรขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 1.09 ล้านราย เกินจากเป้าหมายที่วางไว้ 10 %  ซึ่งเป็นเกษตรกรที่อยู่ในเขตป่า  1.6 แสนราย 

ทั้งนี้เกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และส่งรายชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.)  เพื่อเบิกจ่ายเงินแล้วทั้งสิ้น 2,878  ครัวเรือน วงเงินเบิกจ่ายแล้ว  74  ล้านบาท  ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งระยะเวลาการขึ้นทะเบียนจะครบกำหนดในวันที่  15 ต.ค.  2556  ดังนั้นขอให้เกษตรกรเร่งมาขึ้นทะเบียนก่อนครบกำหนดดังกล่าว