ต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีอีก6เดือน

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 17:32 น.
ต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีอีก6เดือน
ครม.ต่ออายุให้บริการรถเมล์-รถไฟฟรีไปอีก 6 เดือน ถึง 31 มี.ค. 2557 ใช้งบชดเชย 2,085 ล้านบาท

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม. มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป เป็นระยะที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,085 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป ตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้

1.มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทางดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 1,553 ล้านบาท

2. มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น3 ดำเนินการผ่านรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 532 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้กระทรวงคมนาคม ศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่มีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะที่ 13