เปิดลงทะเบียนรับสิทธิซื้อLPGราคาเดิม

วันที่ 24 ก.ค. 2556 เวลา 16:50 น.
เปิดลงทะเบียนรับสิทธิซื้อLPGราคาเดิม
พลังงานดีเดย์ขึ้นก๊าซครัวเรือน1ก.ย. 50สต. อุ้ม7.7ล้านครัวเรือนซื้อก๊าซราคาเดิม พร้อมให้ร้านค้า-หาบเร่-แผงลอยตกสำรวจลงชื่อใช้สิทธิเพิ่ม 

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยจากการขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนเดือนละ 0.50 บาท/กก. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2556 จนสะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซ 24.82 บาท/กก. โดยเร่งระดมทุกภาคส่วนซักซ้อมในทางปฏิบัติจริงเพื่อจำลองภาพให้เห็นปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ตามฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งร้านค้าก๊าซฯ ที่จะได้รับความช่วยเหลือ แบ่งเป็น ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย/เดือน ใช้ก๊าซไม่เกิน 18 กก.ต่อ 3 เดือน จำนวน 7,430,639 ครัวเรือน และครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ 186,822 ครัวเรือน ส่วนกลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ใช้จริงไม่เกิน 150 กก.ต่อเดือนจำนวน 168,529 ร้าน โดยกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์นี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ตกสำรวจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขต อบต. หรือเทศบาล  ส่วนร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขต อบต. เทศบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานการค้าภายในจังหวัด สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด และพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 สิงหาคม 2556

ขณะที่ การช่วยเหลือผ่านผู้ค้ามาตรา 7 สมาคมผู้ค้าก๊าซ และผู้ให้บริการเกี่ยวกับการจัดส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ (Service Provider) ในการจัดระบบการช่วยเหลือผู้มีสิทธิ์ โดยให้ผู้ค้ามาตรา 7 ร่วมมือในการจัดระบบการค้าก๊าซฯ เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถซื้อก๊าซได้ในราคาเดิม โดยแบ่งความรับผิดชอบการสำรองเงินจ่ายตามส่วนแบ่งการตลาด และมีร้านค้าก๊าซฯ ที่อยู่ในการควบคุมของกรมธุรกิจพลังงานเข้าร่วมโครงการประมาณ 35,877 ร้าน

ทั้งนี้ มีกำหนดขั้นตอนการเข้าใช้สิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยมีการกำหนดรหัสให้ผู้มีสิทธิ์สำหรับใช้ในการส่งข้อความสั้นหรือ SMS โดยมี 2 ขั้นตอนในการกดรหัสผ่าน SMS คือ ขั้นตอนแรก กดรหัสเพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับร้านค้าก๊าซฯ และขั้นตอนที่สอง การกดรหัสส่ง SMS เพื่อใช้สิทธิ์สั่งซื้อกับร้านค้าก๊าซฯ

อย่างไรก็ตาม ในการการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจพลังงานได้ประสานงานทางร้านจำหน่ายก๊าซฯ ที่อยู่ในการดูแลซึ่งร้านจำหน่ายก๊าซฯ ยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริต ทางด้านกฎหมายมีบทลงโทษทั้งทางประมวลกฎหมายอาญาความผิดฐานฉ้อโกงหากร้านจำหน่ายก๊าซฯ หรือประชาชนไปแอบอ้างใช้สิทธิ์ของผู้อื่น หรือหากร้านจำหน่ายก๊าซฯ ไม่นำออกจำหน่ายหรือปฏิเสธการขาย ก็มีบทลงโทษตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ. 2542 ด้วยเช่นกัน

กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเตรียมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไว้ครอบคลุมทุกช่องทาง ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายแบนเนอร์ หรือการใช้เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ไปยังจังหวัดต่างๆ รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และข้อมูลโครงการฯ ทั้งหมด ที่ www.lpg4u.net  และเปิด Hotline สายด่วน ตอบปัญหาที่เบอร์ 0-2140-7000 และ 0-2129-3344 ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ เข้าใจขั้นตอนการใช้สิทธิ์ และได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ยังจัดอบรมชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินสายอบรมโรงบรรจุ ร้านค้าก๊าซฯ  และมีการนัดซักซ้อมปฏิบัติจริงไปแล้วกับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยสำนักงานเขต องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัด เพื่อพร้อมให้บริการประชาชน เพราะต้องตอบคำถาม ให้ความรู้เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซแอลพีจีภาคครัวเรือนในทุกขั้นตอน

บทความแนะนำ