posttoday

ตราฉัตรแจงคุณภาพข้าวได้มาตรฐาน

10 กรกฎาคม 2556

ข้าวตราฉัตรร่อนหนังสือแจงคุณภาพข้าวได้มาตรฐานสากล พร้อมเปิดโรงงานให้ผู้บริโภคชมกระบวนการผลิตเพื่อความมั่นใจ

ข้าวตราฉัตรร่อนหนังสือแจงคุณภาพข้าวได้มาตรฐานสากล พร้อมเปิดโรงงานให้ผู้บริโภคชมกระบวนการผลิตเพื่อความมั่นใจ

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ(ธุรกิจข้าวและอาหาร) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพข้าวตราฉัตร หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดีย ที่ระบุว่า หนึ่งในยี่ห้อข้าวสารที่มีสารตกค้างและเป็นอันตราย คือ ข้าวตราฉัตร ในเนื้อหาของหนังสือระบุว่า

จากสถานการณ์ประเด็นข่าวข้าวในปัจจุบันที่กำลังน่าเป็นห่วงเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวไทย ที่มีข้าวบางส่วนเกิดเชื้อรา และมีสารพิษตกค้าง หากบริโภคแล้วจะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งในอนาคต ประเด็นข่าวดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวในโครงการฯ

ในการนี้เนื้อหาในข่าวสารตามช่องทางต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์ มีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวตราฉัตร จึงใครขอชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คุณภาพของข้าวตราฉัตร บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ดำเนินการบริหารงานภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพสากล อาทิ ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ตลอดจนระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้าวตราฉัตรที่มีคุณภาพ สะอาด และความปลอดภัย ภายใต้มาตรฐานสินค้าที่ยอมรับไปทั่วโลก

อีกทั้ง ข้าวตราฉัตร ได้ใส่ใจและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งเราได้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปทางด้านต่างๆ เป็นประจำทุกปี อาทิ ตรวจโลหะหนัก (Heavy metal) และตรวจเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารพิษจากเชื้อราที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการบริโภค (Microbiological and Toxin) ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพจะเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอ้างอิงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ข้าวตราฉัตร ได้รับใบอนุญาต อย. (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพอาหารว่าได้มาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภค ปกป้อง และคุ้มครองสุขภาพของประชาชน โดยในปัจจุบันนี้มีข้าวสารบรรจุถุงเพียงไม่กี่ยี่ห้อในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายอนุญาตนี้ อีกทั้งข้าวตราฉัตรเป็นข้าวสารบรรจุถุงเพียงยี่ห้อเดียวของเมืองไทย ที่การันตีคุณภาพของสินค้า เปลี่ยนคืนให้ทันที หากผู้บริโภคไม่พึงพอใจ

2. การประมูลข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลในปี 2555 บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลกับโครงการฯ ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2555 และสามารถประมูลได้ คือ ปลายข้าวขาวจำนวน 1,800 ตัน และปลายข้าวหอมมะลิจำนวน 6,800 ตัน ซึ่งสินค้าที่ประมูลได้นั้นมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้นำไปใช้เพื่อการส่งออกเท่านั้น เนื่องจากสินค้าที่ประมูลได้นี้ไม่เป็นที่นิยมในการบริโภคของคนไทย และข้าวตามจำนวนดังกล่าวก็จำนวนหมดสต็อกแล้วในปัจจุบัน

นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้น ข้าวตราฉัตร ยังใส่ใจและให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ และความบีริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว ด้วยการให้ความสำคัญตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตข้าว โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมมะลิใน 4 จังหวัดพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งเราเชื่อว่า เป็นแหล่งพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ตราฉัตร อีกทั้งยังส่งเสริมแนะนำการเพาะปลูกข้าวอย่างถูกวิธีให้แก่เกษตรกร โดยเน้นไปที่การให้ความรู้และลงพื้นที่จริงร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้ได้ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากจะมีการออกหนังสือชี้แจงคุณภาพข้าวแล้ว ข้าวตราฉัตร ยังพร้อมเปิดโรงงานให้ผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้ง นายสุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ พิธีกรรายการ คนค้นฅน เข้าเยี่ยมชมการผลิต เพื่อความมั่นใจอีกด้วย ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานบริหารความพึงพอใจ โทร 02 646 7200 หรือ www.cpthairice.com

ตราฉัตรแจงคุณภาพข้าวได้มาตรฐาน