เร่งแก้ปัญหาเขตปฏิรูปที่ดินใน 3 จังหวัด

  • วันที่ 03 พ.ค. 2556 เวลา 20:15 น.

เร่งแก้ปัญหาเขตปฏิรูปที่ดินใน 3 จังหวัด

ก.เกษตร เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ในจังหวัดอุบลราชธานี สุราษฏร์ธานี และจังหวัดกระบี่

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ว่า การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ในครั้งนี้ ได้พิจารณาการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จ.อุบลราชธานี ซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมสูงในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้พื้นที่ทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหาย

โดยคณะอนุกรรมการฯ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ตรงบริเวณดังกล่าวที่นอกเหนือไปจากการใช้วิธีการชดเชยค่าเสียหายเพียงอย่างเดียว  รวมถึงวางกระบวนการจัดการเกี่ยวกับการปรับลดระดับกักเก็บน้ำเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในภาพรวม  ตลอดจนมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงสำรวจในจุดที่เกษตรกรร้องเรียนว่าเป็นพื้นที่เพาะปลูกยางพารา และมันสำปะหลังซึ่งใช้น้ำน้อย จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องคงระดับน้ำเอาไว้  ทั้งนี้ อบต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น และ อบต.เก่าขาม อ.น้ำยืน ได้สำรวจความพึงพอใจต่อโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงแล้ว ปรากฏว่า ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำ  81.90% และราษฎรยังมีความประสงค์ให้มีอ่างเก็บน้ำอยู่เหมือนเดิม 96.55%

นายยุคล กล่าวว่า สำหรับการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จ.สงขลา นั้น  เกษตรกรมีความต้องการให้ทางคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบว่ารัฐบาลมาเลเซีย จะสร้างด่านตรงกับตำแหน่งที่กรมศุลกากรขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่หรือไม่  ดังนั้น จึงจะดำเนินการทำหนังสือหารือไปทางศุลกากร ซึ่งหากมีการตกลงร่วมกันชัดเจนแล้ว ก็จะหารือกับเกษตรกรในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนการแก้ไขปัญหาที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สุราษฏร์ธานี  และ จ.กระบี่ ที่เกษตรกรขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เรียกร้องให้ ส.ป.ก.เร่งรัดดำเนินการจัดที่ดินแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.สุราษฏร์ธานี  และ จ.กระบี่ ซึ่งมีผู้ประกอบกิจการสวนปาล์มได้ครอบครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ ส.ป.ก.ได้ดำเนินคดีเพื่อนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกร โดยมีผู้ประกอบกิจการสวนปาล์มทั้งหมดจำนวน 7 ราย นั้น  ทาง ส.ป.ก.ได้ยืนยันแล้วว่าเป็นพื้นที่ของ ส.ป.ก. โดยในส่วนของบริษัทที่ได้หมดสัมปทานไปแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินคดี ซึ่งในจำนวนทั้งหมด 7 รายนั้น ได้มีการคืนที่ดินมาแล้วประมาณ 800 ไร่ จาก 7,000 กว่าไร่ และอยู่ระหว่างการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ